HADM4402 – Kvalitet og pasientsikkerhet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg kunnskap om og forståelse for begrepene kvalitet og pasientsikkerhet, og hvordan man kan måle og vurdere dette. Kunnskap om metoder og verktøy for kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon vil bli belyst gjennom casestudier og egne erfaringer.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du kunne:

Kunnskap

 • Gjøre rede for kvalitetsbegrepet, og hvordan en kan utvikle indikatorer for å kunne måle kvalitet. Forklare hvordan kvalitetsindikatorer brukes lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt

 • Forstå hva som ligger bak brukerinvolvering og brukerorienterte tjenester, forklare hvordan man kan innhente pasientenes erfaringer som del av kvalitetsmålinger og arbeid med kvalitetsforbedring

 • Gjøre rede for pasientsikkerhetsbegrepet og nasjonale og internasjonale initiativer og trender innen pasientsikkerhet

 • Angi hva som ligger i begrepet pasientsikkerhetskultur, og hvordan en kan arbeide med å forbedre pasientsikkerhetskultur

 • Gjøre rede for metoder for kvalitetsforbedring og forklare og benytte trinnene i en kvalitetsforbedringsprosess

 • Gjøre rede for metoder og verktøy og begreper som mikrosystem, driverdiagram, prosesskartlegging, fiskebensdiagram, statistisk prosesskontroll, tjenesteinnovasjon

 • Forklare og forstå lederens rolle og betydning for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet

 • Gjøre rede for hva som skal til for å skape vedvarende forbedring

Ferdigheter      

 • Gjøre rede for kvalitetsbegrepet og forskjellige kvalitetsdimensjoner

 • Planlegge kunnskapsbaserte tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet

 • Utarbeide planer for lokale målinger for kvalitet og pasientsikkerhet

 • Lede arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet

 • Håndtere og analysere uønskede pasienthendelser, varslinger og tilsyn

Generell kompetanse

 • Reflektere over hva som fremmer og hemmer arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i forskjellige organisasjoner

 • Reflektere over sammenhenger mellom kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet og ledelse innen helsetjenesten

   

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.

Undervisning

Forelesinger og gruppearbeid.

Eksamen

Skriftlig gruppeeksamen basert på case og gruppearbeid.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk