Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en innføring i grunnleggende mikroøkonomiske begreper og samfunnsøkonomisk tankgang. Hovedtema vil være markedsteori, velferdsteori, markedssvikt og strategisk atferd. I tillegg vil et utvalg helseøkonomiske emner bli behandlet. Du vil få en enkel innføring i modeller og matematiske begreper som kan øke graden av presisjon i økonomiske analyser.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

  • sentrale samfunnsøkonomiske begreper som for eksempel effektivitet, frikonkurranse, monopol og grensekostnader
  • forutsetninger som ligger til grunn for standardmodellene som gjennomgås i emnet.

Ferdigheter

Du vil lære å

  • bruke grunnleggende samfunnsøkonomiske analysemetoder
  • belyse økonomiske spørsmål ved selv å sette opp delvis formelle modeller.

Generell kompetanse

Du vil kunne

  • gjøre rede for avveiinger mellom ulike verdisystem, spesielt avveiinger mellom effektivitet i markeder og enkelte rettferdighetsbegrep.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha frisket opp matematikkunnskapene fra videregående skole før man begynner på emnet, eventuelt beregne å bruke noe ekstra krefter på dette underveis.

Overlappende emner

7 studiepoeng overlapp mot HØKON1101 – Innføring i økonomi (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger og seminarer. Obligatorisk arbeidskrav i form av gruppearbeid med skriftlig innlevering og felles presentasjon.

Det kan forekomme undervisningsfrie uker, se detaljert undervisningsplan.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen.
Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Gruppepresentasjonen består av en skriftlig og en muntlig del, og eventuelle ikke godkjente presentasjoner vil bli gitt ett nytt forsøk. Studenter som tidligere har fått godkjent arbeidskravene behøver ikke gjennomføre dem på nytt.

Hjelpemidler

Skriftlig eksamen
Kalkulator: Bare en type kalkulator er tillatt under eksamen: Citizen SR-270X.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ordinær eksamen hvert semester. Det blir ikke arrangert utsatt eksamen i dette emnet, jf. § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Grunnet endringer i bachelorprogrammet for kull 2015, holdes det undervisning i dette emnet siste gang våren 2015.

Eksamen

Vår og høst

Grunnet endringer i bachelorprogrammet for kull 2015 blir siste eksamen i dette emnet holdt høsten 2015.

Undervisningsspråk

Norsk