Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en grunnleggende forståelse for statistikk. Emnet dekker grunnleggende statistiske begreper. Hovedtema er deskriptiv statistikk, sannsynlighetsregning, estimering og hypotesetesting.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

  • begrensninger for de statistiske metodene som benyttes.

Ferdigheter

Du vil lære å

  • gjennomføre enkle statistiske beregninger og grafisk analyse
  • analysere spørsmål basert på data fra statistiske undersøkelser og trekke relevante konklusjoner
  • gjenkjenne og bruke sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
  • vurdere om underliggende forutsetninger for beregningene og analysene er oppfylt

Generell kompetanse

Du vil kunne

  • diskutere og problematisere etiske spørsmål som er relevante for bruk av statistiske metoder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Studenter som ikke er programstudenter i Bachelor i helseledelse og helseøkonomi har normalt ikke tilgang til emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Statistikk er et anvendt matematisk fag. Det er en fordel å ha frisket opp matematikkunnskapene før man begynner på emnet, eventuelt beregne å bruke noe ekstra krefter på dette underveis.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ECON2130 – Statistikk 1

Undervisning

Forelesninger og seminarer. 

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpemidler, samt en webbasert kalkulator vil også være tilgjengelig i Inspera

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk