Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er lagt opp rundt tre temaer: Sannsynlighetsteori, statistikk og statistiske beregninger.

 • Sannsynlighetsteorien dreier seg om betinget og ubetinget sannsynlighet, stokastisk uavhengighet, stokastiske variable, sannsynlighetsfordelinger, forventning, varians, kovarians, utvalgte kontinuerlige og diskrete fordelinger. Sannsynlighetsteorien danner det matematiske grunnlaget for anvendelser først og fremst i statistikk og økonometri, men også i økonomisk teori.
 • Statistikkdelen tar for seg observerte data beskrevet ved tabeller og grafikk, estimering med standardfeil, konfidensintervaller, hypotesetesting.
 • Statistiske beregninger vil dreie seg om bruk av et statistisk programsystem (R) til simulering av data trukket fra kjente fordelinger, diverse sannsynlighetsberegninger, statistiske beregninger og grafiske beskrivelser ut fra gitte data.

Hva lærer du?

Kunnskap:

 • Kunne beregne og tolke grunnleggende statistiske mål som gjennomsnitt, median og empirisk varians og standardavvik
 • Kunne visualisere data på en formålstjenlig måte og tolke grafiske presentasjoner av data
 • Kjenne grunnleggende prinsipper for sannsynlighetsregning, begrepet stokastisk variabel, og en stokastisk variabels teoretiske momenter
 • Kjenne skillet mellom kontinuerlige og diskrete fordelinger og kjenne de vanligste sannsynlighetsfordelingene som binomisk, hypergeometrisk, geometrisk, Poisson, uniform, normal-, kji-kvadrat-, t- og F- fordeling og sammenhenger mellom dem
 • Kunne jobbe med et utvalg fra en populasjon og karakterisere fordelingen og egenskapene til en estimator basert på et utvalg
 • Vite hva en konsistent estimator er, kunne vise konsistens i enkle tilfeller, og kjenne sentralgrenseteoremet
 • Kjenne prinsippene for statistisk hypotesetesting (inferens) ved hjelp av en statistisk modell
 • Kjenne til multivariate fordelinger og deres teoretiske kovarians samt beregning av den empiriske kovariansen
   

Ferdigheter:
Du skal kunne

 • Kunne manipulere og analysere data i R
 • Kunne visualisere data i R
 • Simulere data i R og gjennomføre enkle Monte Carlo analyser
 • Bruke simuleringer til å studere egenskaper ved estimatorer og tester i små og store utvalg
 • Kunne estimere parameter i enkle statistiske modeller
 • Gjennomføre enkle estimeringer og hypotesetester på papir og i R

Generell kompetanse:
Du skal

 • Kunne drøfte kritisk et utsagn basert på data
 • Skille korrelasjon fra kausalitet i empiriske analyser
 • Kunne drøfte gyldigheten av en empirisk tilnærming for å svare på et konkret spørsmål

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

 • Emnet bygger på forkunnskaper i matematikk som ECON1100 – Matematikk I eller tilsvarende. Studenter som ikke har dette, forventes kunnskap og ferdigheter tilsvarende innholdet i Matematikk 1T fra videregående, gjerne også 1S eller 1R. Studenter som ikke har slike forkunnskaper, anbefales å ikke ta dette emnet.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og seminarer. 

Obligatorisk aktivitet:

 • Fire oppgaver
 • Tre av fire oppgaver må være bestått
 • Hver oppgave har egen innleveringsfrist

Hvis du ikke består minst tre av fire oppgaver vil du få et nytt forsøk. Du får kun et nytt forsøk dersom du har bestått to av fire ordinære oppgaver.

Det vil bli gitt ytterligere informasjon om obligatorisk aktivitet i Canvas.

Hvis du får godkjent obligatorisk aktivitet, blir dette registrert. Da trenger du ikke å levere obligatorisk øvelsesoppgave på nytt, om du ønsker å ta opp eksamen.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Man kan søke om utsatt innleveringfrist opp til tre kalenderdager etter innleveringsfristen som er aktuell for den enkelte oppgaven. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Dette emnet har 3-timers skriftlig eksamen på papir.

Godkjent obligatorisk aktivitet er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensbesvarelser med kommentar fra sensor

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at kurset blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info