Dette emnet er nedlagt

GERSYK4101 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir kandidaten kunnskap om klinisk undersøkelsesmetodikk og tilnærminger for å kartlegge eldres helsetilstand når pasienten er i en stabil fase med kjente sykdommer og plager. Kandidaten utvikler evner og ferdigheter til å vurdere vanlige sykdomstilstander og plager hos eldre, og kan iverksette tiltak for å forebygge, behandle og følge opp disse.

Hovedtema:

 • Rollen som avansert klinisk sykepleier
 • Avansert klinisk vurdering av helsetilstand i rettet mot grunnleggende behov
 • Beslutninger om og gjennomføring av tiltak/behandling, utarbeidelse av tiltaksplan
 • Kommunikasjon og samhandling med eldre og deres familier
 • Makt, deltakelse og medvirkning
 • Helsefremming og forebygging
 • Å leve med kronisk helsesvikt

Hva lærer du?

Kunnskap

Kandidaten

 • har oversikt over fysiologiske og psykososiale endringer i den gamles livsløp
 • har avanserte kunnskaper om elementene i klinisk undersøkelse (topp til tå)
 • har inngående kunnskaper om sentrale kartleggingsinstrumenter som anvendes for å vurdere helsebehovet hos friske eldre og eldre med kronisk sykdom, funksjons- og helsesvikt

Ferdigheter

Kandidaten

 • gjennomfører sentrale prosedyrer (eksempelvis klinisk undersøkelse) og anvender relevante kartleggingsverktøy, tekniske hjelpemidler med mer for å vurdere og følge opp pasientens helsebehov
 • beslutter, planlegger, iverksetter, evaluerer og dokumenterer relevante tiltak for å ivareta helsebehovet hos friske eldre og eldre med kronisk sykdom, funksjons- og helsesvikt
 • kommuniserer med den eldre og hans pårørende på en kunnskapsrik, respektfull og hensiktsmessig måte
 • konsulterer og samhandler med relevante medisinske og helsefaglige profesjoner på en hensiktsmessig måte

Generell kompetanse

Kandidaten

 • samhandler med den eldre og dennes pårørende i kartlegging, planlegging og tilrettelegging av helsehjelp på en måte som bidrar til å opprettholde og styrke den eldres ressurser og medvirkning
 • anvender teorier og prinsipper for helsefremming, forebygging, deltakelse og medvirkning

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er bare åpent for studenter som er tatt opp til masterprogrammet Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GERSYK4401 – Normal aldring i et livsløpsperspektiv, GERSYK4402 – Patofysiologi, sykdomslære, utredning og behandling (nedlagt) og GERSYK4403 – Farmakologi må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen i dette emnet.

Undervisning

Læringsformer:
Forelesninger, seminarer, hospitering, selvstudie og selvevaluering.
80 timer kliniske studier der studenten er i nær dialog med friske eldre og kronisk syke og deres pårørende og der de vurderer både friske og kronisk syke eldres stabile helsesituasjon. Kliniske studier vil eksempelvis kunne foregå i øvingsavdeling, på eldresentre, i sykehjem, hos allmennlege med mer.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Arbeidskrav:
Teoretisk del: Det stilles krav om tilstrekkelig antall studentpresentasjoner, samt deltakelse på minimum 80 % av seminarene. Kandidatenen skal levere dokumentasjon av en omfattende geriatrisk vurdering, dokumentere fem kliniske undersøkelser og utfylling av minst fem kartleggingsinstrumenter i tillegg til en kort sammenfatning av valgfri litteratur. Innleveringen skal godkjennes.

Klinisk del: Det stilles krav om et visst antall kliniske vurderinger, og minimum 80 % deltakelse i kliniske studier. Kandidaten  fører protokoll over vurderinger av egen kompetanse etter fastlagte retningslinjer. Veileder skal på bakgrunn av fastlagte kriterier godkjenne et tilstrekkelig antall utredninger/vurderinger kandidaten gjør.

Eksamen:
Emnet blir vurdert i form av en individuell hjemmeeksamen. Med utgangspunkt i en erfart pasientsituasjon skal kandidaten gjøre rede for framgangsmåten og innhold i kartlegging og utredning av pasientens helsetilstand, samt gjøre rede for tiltaksplan ut fra ett helsefremmende perspektiv. Det leveres en individuell skriftlig oppgave på 1500 ord (+/- 10 %) ekskludert referanseliste. Det gis gradert karakter.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk