Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg inngående kunnskap om de mest vanlige medikamentene som brukes blant eldre i den norske befolkning. Du kan identifisere interaksjoner og ugunstige medikamentkombinasjoner og sammen med farmasøyt gjennomfører du medikamentgjennomgang.

Hovedtema:

  • Medikamentlære
  • Medikamentforbruk og polyfarmasi
  • Vurdering av nytte versus risiko ved medikamentbruk

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg:

  • inngående kunnskaper om de vanligste medikamentene som brukes blant eldre
  • avanserte kunnskaper om farene ved medikamentbruk hos eldre

Ferdigheter

Du vil lære å

  • identifisere ugunstige medikamentkombinasjoner
  • gjennomføre medikamentgjennomgang

Generell kompetanse

Du vil

  • kjenne forskrivningsprosedyrer for medikamenter

Opptak og adgangsregulering

Emnet er åpent for studenter som er tatt opp til masterprogrammet Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert) (under utfasing)

Undervisning

Læringsformer:

Forelesninger, seminarer, selvstudier.
36 timer klinisk praksis med fokus på vurdering av medikamentstatus for kronisk syke eldre. Kliniske studier \ praksis vil kunne foregå i sykehjem og i hjemmetjenesten.

Arbeidskrav:

Det stilles krav om et tilstrekkelig antall godkjente vurderinger av pasienters medikamentstatus, og minimum 80 % deltakelse i kliniske studier.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensform:

Grunnet de inngripende tiltakene som er satt i verk for å begrense koronavirusets spredning, har studiedekan etter søknad fra studieprogrammet vedtatt at vurderingsform i emnet endres fra skriftlig skoleeksamen til skriftlig skoleeksamen hjemme. Dette tiltaket gjøres for å sikre eksamensgjennomføringen våren 2020

Du må få godkjent arbeidskravet før du kan ta eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk