Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg teoretisk og praktisk innføring i systematisk kartlegging av helse- og funksjonssvikt hos eldre personer.  Du vil lære å gjenkjenne sentrale tegn på normal funksjon og patofysiologiske endringer hos eldre. Du vil lære metoder og teknikker for å vurdere eldres normale funksjon og identifisere patofysiologiske endringer.  Utvikling av kliniske ferdigheter vektlegges.

Hovedtema:                                                                    

 • Normale fysiologiske funn hos eldre i ulike livsfaser
 • Tegn på sentrale patofysiologiske endringer hos eldre
 • Metoder og teknikker for å avdekke normale og patologiske endringer
 • Basiskunnskap i klinisk undersøkelsesmetodikk

Hva lærer du?

Emnet gir deg kunnskap om:

 • vanlige tegn på normal anatomi og fysiologi hos eldre
 • normale forandringer over livsløpet
 • begrep og uttrykk brukt for å identifisere pasienters helsehistorie
 • begrep og uttrykk brukt for å identifisere fysisk funksjonsvurdering
 • utvalgte kartleggingsinstrumenter som anvendes for å vurdere helsebehovet hos friske eldre og eldre med kronisk sykdom, funksjons- og helsesvikt
 • utvalgte metoder for å kartlegge helse- og funksjonssvikt hos friske eldre og eldre med kronisk sykdom, og med funksjons- og helsesvikt

Ferdigheter

Du vil lære å:

 • identifisere normale endringer hos eldre
 • identifisere fysiologiske og psykososiale endringer
 • identifisere tegn på sentrale patofysiologiske endringer hos eldre
 • oppta en systematisk helsehistorie hos eldre
 • gjennomføre systematisk fysisk kartlegging (anamnese) hos eldre
 • gjennomføre inspeksjon, palpasjon, perkusjon og auskultasjon
 • dokumentere/journalføre resultatet av helseanamnese og fysisk helsekartlegging

Generell kompetanse

Du vil:

 • kunne gjøre rede for hensikten med å gjennomføre systematisk helsekartlegging og forhold det er viktig å ta hensyn til i systematiske kartlegginger
 • kunne gjennomføre grunnleggende systematisk funksjonsvurdering
 • kunne vurdere, analysere og dokumentere de grunnleggende fysiske funksjonsvurderingene
 • kjenne til og gjøre rede for anatomiske og/eller fysiologiske forandringer som det er viktig å ha spesiell oppmerksomhet på i møte med den eldre pasienten
 • ha avanserte kunnskaper om elementene i klinisk helse- og fysisk undersøkelse hos elder

Opptak og adgangsregulering

Emnet er åpent for studenter som er tatt opp til masterprogrammet Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert) eller autorisert sykepleier som veileder i klinisk praksis i geriatrisk sykepleie på masternivå.

For å søke på enkeltemne, kontakt helsam-studentinfo@helsam.uio.no. Søknadsfrist 1. desember.

 

Undervisning

Læringsformer:

Forelesninger, seminarer, selvstudier.

40 timer klinisk praksis.

Arbeidskrav:

Det stilles krav om et tilstrekkelig antall godkjente anamneser og systematiske helsehistorier og minimum 80 % deltakelse i kliniske studier. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensform:

Praktisk eksamen.

Du må få godkjent arbeidskravet før du kan ta eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

 

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk