Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg inngående kunnskap om utfordringer ved anvendelse av kvantitative og kvalitative forskningstilnærminger i sykepleieforskning. Du får erfaring med å prøve ut og vurdere vitenskapelige metoder for datainnsamling og dataanalyse.

Hovedtema

Kvalitative forskningsmetoder

 • Utforming av hensikt, problemstilling og forskningsspørsmål
 • Framgangsmåter for hensiktsmessig utvalg
 • Sentrale former for innsamling av kvalitative data
 • Ulike tilnærminger til analyse av kvalitativt materiale
 • Spørsmål knyttet til gyldighet i kvalitativ forskning

Kvantitative forskningsmetoder

 • Utforming av problemstillinger
 • Teoretisk forankring og operasjonalisering av variabler
 • Trekking av utvalg
 • Konstruksjon og utprøving av spørreskjema
 • Statistiske analyser og testing
 • Spørsmål knyttet til reliabilitet og validitet

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Emnet gir deg kunnskap om sammenhenger mellom problemstilling/forskningsspørsmål, utvalgsprosedyrer og metodevalg
 • hvordan en sikrer og undersøker gyldighet og pålitelighet i forskning
 • teoretisk forankring og operasjonalisering av variabler samt konstruksjon og utprøving av spørreskjemaer
 • sentrale former for innsamling av data
 • kvantitativ dataanalyse


Ferdigheter

Du vil lære å

 • identifisere hva som er forskbare problemstillinger
 • gjøre rede for problemstillinger og overveielser i utvalgsprosedyrer
 • innhente ulike former for data
 • analysere og reflektere over metodenes muligheter og begrensninger

Generell kompetanse

Du vil

 • anvende vitenskapelige metoder i datainnsamling og dataanalyse
 • kunne anvende de vanligste teknikker i kvantitativ dataanalyse
 • kunne anvende ulike prinsipper og tilnærminger i kvalitativ analyse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Se ellers opptak til enkeltemner på masternivå i sykepleievitenskap.

Undervisning

I tillegg til forelesninger og seminarer forventes det at studentene deltar aktivt i gruppe- og plenumsdiskusjoner. Denne aktiviteten skal inkludere muntlig og skriftlig materiale der studentene får tilbakemelding fra lærer.

Eksamen

Emnet blir vurdert i form av en hjemmeeksamen. Det leveres en individuell skriftlig oppgave på 3000 ord (+/-10%). Referanseliste kommer i tillegg. Det gis gradert karakter.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er i prinsippet tillatt, så fremt de ikke bryter med UiO sine retningslinjer for fusk:Fusk - Universitetet i Oslo

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk