SYKVIT4014 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Mål for emnet:

Emnet gir deg inngående kunnskap om sykepleiens grunnlag som samfunnstjeneste og hvordan sykepleietjenesten kan utvikles og videreutvikles gjennom fagutvikling og forskning. Du vil utvikle evne til analyse av rammer og faktorer som påvirker sammenhengen mellom sykepleievitenskap, forskning og fagutvikling på sykepleiens områder.

Tema

 • Hva er Forskning- og utviklingsarbeid (FOU)?
 • Hvordan drive Forskning- og utviklingsarbeid?
 • Hvor henter sykepleierne informasjon og kunnskap fra for å drive Forskning- og utviklingsarbeid?
 • Hvordan implementeres ny kunnskap i praksis
 • Hvilke modeller og redskaper er til disposisjon for å implementere ny kunnskap
  • Muligheter og barrierer
 • Hva er evaluering versus forskning

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • innsikt i de samfunnsmessige, helsepolitiske og organisatoriske rammene som faget utøves og utvikles innenfor
 • analysere spenningsfelt mellom rammer, fag og klinisk virksomhet
 • forstå muligheter og utfordringer i kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter

Du vil lære å

 • analysere forholdet mellom vitenskap og praksis i sykepleien
 • gjøre rede for og analysere modeller for Forskning- og utviklingsarbeid i helsetjenesten
 • analysere muligheter og barrierer ved implementering av Forskning- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Du vil

 • kunne gjøre rede for og kritisk vurdere ulike kvalitetsforbedrende tiltak
 • kunne diskutere betydningen av forskningsbasert kunnskap for utvikling av utdanning, praksis og ledelse i sykepleie
 • kritisk kunne vurdere hvilken betydning helsetjenestens organisering har for pasientforløp
 • kunne anvende forskningslitteratur til å planlegge, igangsette og evaluere Forskning- og utviklingsarbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Se ellers opptak til enkeltemner på masternivå i sykepleievitenskap.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av

Undervisning

Forelesninger, prosjektarbeid, seminar og selvstudie.

Feltarbeid / praksis oppfordret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet blir vurdert i form av en hjemmeeksamen.

Det leveres en individuell skriftlig oppgave på 2500 ord (+/- 10 %). Referanseliste kommer i tillegg. 

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk