SYKVIT4224 – Metodefordypning - kvalitativ del

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg inngående kunnskap om kvalitative forskningstilnærminger i sykepleieforskning. Du får innsikt i de mest brukte metodene i sykepleievitenskapen og erfaring med å prøve ut og vurdere vitenskapelige tilnærminger og metoder for datainnsamling og dataanalyse i kvalitative studier.

Hovedtema

 • Utforming av hensikt, problemstilling og forskningsspørsmål
 • Framgangsmåter for hensiktsmessig utvalg
 • Sentrale former for innsamling av kvalitative data
 • Ulike tilnærminger til analyse av kvalitativt materiale
 • Spørsmål knyttet til gyldighet i kvalitativ forskning

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

 • kvalitative forskningsstrategier
 • sammenhenger mellom teori, problemstilling/forskningsspørsmål, utvalgsprosedyrer og metodevalg
 • hvordan en sikrer og undersøker gyldighet og pålitelighet i forskning
 • sentrale former for innsamling av data
 • ulike analysemetoder i bruk i kvalitative studier

Ferdigheter

Du vil lære å

 • identifisere hva som er forskbare problemstillinger
 • gjøre rede for problemstillinger og overveielser i valg av datakilder
 • innhente ulike former for data
 • analysere og reflektere over metodenes muligheter og begrensninger

Generell kompetanse

Du vil

 • anvende vitenskapelige metoder i planlegging og gjennomføring av datainnsamling og dataanalyse
 • innhente ulike former for data
 • analysere kvalitative data ved praktiske øvelser
 • kunne anvende ulike prinsipper og tilnærminger i kvalitativ analyse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Se ellers opptak til enkeltemner på masternivå i sykepleievitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

SYKVIT4021 – Forskningsprosessen 

Undervisning

Undervisningsformer: forelesninger, seminarer, øvelser og selvstudier.

Eksamen

Hjemmeeksamen.

Du leverer en individuell skriftlig oppgave på 2500 ord (+/-10%). Referanseliste kommer i tillegg. 

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk