SYKVIT4312 – Normal aldring i et livsløpsperspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg inngående kunnskap om teoretiske, metodiske og empiriske problemstillinger om temaet livsløp og aldring.

Hovedtema

 • Sentrale perspektiver, begreper og teorier knyttet til kunnskapsutvikling innen biologisk og psykososial aldring
 • Forskningsmessige temaer og forskningsprosjekter for systematisk kunnskapsutvikling om holdninger til aldring og eldre
 • Sentrale metodologiske overveielser knyttet til forskning innenfor normal aldring.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • Inngående kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver som belyser biologiske og psykososiale aldringsprosesser og aldring i et livsløpsperspektiv
 • Innsikt i sentrale metodologiske overveielser knyttet til forskning om holdninger til aldring og eldre
 • Kunnskap om empiriske studier som belyser normal aldring

Ferdigheter

Du vil lære å

 • Analysere forskningsmessige temaer og forskningsprosjekter for systematisk kunnskapsutvikling innen temaene eldre og samfunn, samt vurdere livshistoriens betydning i alderdommen
 • Gjøre rede for hvordan fysiske og psykososiale aldringsprosesser kan påvirke eldres helse og hverdagsliv
 • Gjennomføre et livshistorieintervju og reflektere over livshistoriens betydning for eldres helsemessige situasjon

Generell kompetanse

Du vil

 • Kritisk vurdere kunnskapsstatus om normal aldring og analysere implikasjoner for helsetjenesten
 • Gjengi ulike perspektiver på vesentlige problemstillinger og vitenskapelige metodevalg knyttet til normal aldring
 • Bidra til faglig, kritisk og konstruktiv debatt om aldring, eldres rolle og posisjon i samfunnet
 • Anvende prinsipper for å gjennomføre et livshistorieintervju og reflektere over livshistoriens betydning for eldres helsemessige situasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Se ellers opptak til enkeltemner på masternivå i sykepleievitenskap.

Undervisning

Forelesninger, livshistorieintervju med eldre, seminarer og selvstudier.

Eksamen

Individuell muntlig presentasjon.

Du skal skrive et individuelt sammendrag (300 ord +/- 10% eks. referanseliste) som innleveres før presentasjonen holdes.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk