MED3062 – Påvisning og monitorering av sykdom i laboratoriet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formålet med emnet er å introdusere hvordan klinisk kjemiske, molekylærbiologiske- og billeddannelde teknikker brukes til å påvise sykdom, predikere prognose og monitorere respons av behandling.

Vi vil introdusere begrepet biomarkører og hvordan disse kan brukes i klinikken og klinisk forskning. Emnet alternerer mellom forelesninger, praktiske øvelser i laboratoriet og demonstrasjoner rundt biomarkører relevante for de store sykdomsgruppene.

Prinsippene for deteksjon, kvantifisering og tolkning av utvalgte analyser som brukes i klinisk praksis vil bli presentert. Vi vil presentere biomarkører i forskjellige vev og organsystemer, i celler og sirkulasjon. Prinsippene bak følgende vurderingsmetoder for biomarkørkvantifiseringer vil bli presentert: klinisk kjemisk baserte metoder, antistoffbaserte deteksjonsmetoder (Elisa, Western blot), nukleinsyrebaserte teknikker (PCR, RFLP, FISH), massespektrometrianalyser (MALDI TOF), suspensjonsteknikker (flowcytometri), bildebehandlingsteknikker (Ultralyd, PET, MR) og genetiske markører som SNP markører. Faktorer som kan påvirke robustheten, reproduserbarheten og den tekniske kvaliteten vil bli vektlagt. Studentene vil også bli introdusert til prinsippene for prøvepreparering.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studentene kunne:

  • gjøre rede for begrepet heterogenitet i relasjon til biomarkører
  • gjøre rede for de underliggende prinsippene for klinisk-kjemibasert analyse, antistoffbaserte- og massespektrometribaserte analyser, nukleinsyrebaserte teknikker og genetiske analyser

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studentene kunne:

  • vurdere hvilke analysemetoder som er egnet for ulike formål
  • vurdere referanseområdet for en analyse
  • vurdere teknologiske styrker og svakheter ved utvalgte metoder
  • vurdere resultater fra biomarkøranalyser kritisk

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studentene kunne:

  • reflektere over betydningen av biomarkører i klinisk praksis og forskning

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Opptaksramme: 30 studenter

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført undervisningen og ha møtt til eller ha gyldig fravær på eksamenene i MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 for å kunne fremstille deg til eksamen i de valgfrie emnene i første elektive periode.

Overlappende emner

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Forelesninger, presentasjoner og laboratoriearbeid.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Eksamen

Muntlig gruppepresentasjon

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen kan få en annen vurderingsform på kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk og engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Kontakt

MED-studieinfo