MED3064 – Nyere medisinsk historie - kjønn, rus og sosialmedisin

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal vi ta for oss den nære historien til tre felt som er særlig omdiskutert i dagens samfunn: rusavhengighet, kjønnsinkongruens og omsorg for døende. Felles for dem er at grensene mellom hva som er sykelig og hva som er normalt har blitt trukket på ulike måter gjennom de siste hundre år, at denne grenseoppgangen har vært omstridt, og at resultatene av den har fått stor betydning både for samfunnet, for pasienter og for helsepersonell. Sammen skal vi drøfte hvordan og hvorfor denne utviklingen har funnet sted, og hva det sier om medisinens rolle i samfunnet. Vi skal også drøfte fordeler og begrensninger ved at medisinen gjennom de siste 50-100 år har inntatt stadig flere områder av våre liv, og utforske historien til en disiplin som har vært viktig for alle disse tre feltene, nemlig sosialmedisin. På kursets første dager vil dere også få en kort innføring i medisinens historie fra antikken til i dag

Hva lærer du?

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • Redegjøre for hovedlinjene i medisinens historie 
 • Redegjøre for hvordan og hvorfor sykdomsdefinisjoner endrer seg over tid og hvilke konsekvenser slike endringer kan ha 
 • Gi eksempler på hvilke funksjoner diagnoser har i moderne medisin, og hvordan diagnoser uttrykker verdier og holdninger i samfunnet
 • Gi eksempler på samspill mellom samfunn, politikk og medisin for eksempel gjennom den rollen media og aktivisme spiller i moderne medisin 

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • Drøfte hvordan medisinske begreper, kunnskap og praksis har påvirket hvordan kjønn og seksualitet har blitt forstått og håndtert
 • Drøfte hvordan medisinske begreper, kunnskap og praksis har påvirket hvordan rus og rusavhengighet har blitt forstått og håndtert 
 • Diskutere forholdet mellom biomedisinske og sosialmedisinske tilnærminger gjennom de siste femti år 
 • Kommunisere historisk kunnskap til medstudenter, pasienter og kollegaer gjennom små kortfilmer 
 • Avklare rettigheter med hensyn på bruk av bilder i publikasjoner av medisinsk-historisk materiale
 • Mestre basale ferdigheter i medisinhistorisk forskning som forskjell på ulike typer kilder, historiske metoder og kildekritikk

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • reflektere over forholdet mellom kunnskap og makt i medisinsk praksis med utgangspunkt i historiske eksempler rundt kjønn og rus

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Opptaksramme: 15 studenter. Programrådet har satt en minstegrense for antall studenter per emne. Emner med få søkere kan derfor bli avlyst og søkerne overføres til emner med ledig kapasitet. Prioriteringen av emner gjøres i nær dialog med studentrepresentantene i komiteen for de valgfrie emnene.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført undervisningen og ha møtt til eller ha gyldig fravær på eksamenene i MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 for å kunne fremstille deg til eksamen i de valgfrie emnene i første elektive periode.

Overlappende emner

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Studentene vil arbeide både selvstendig og i grupper. Det vil bli brukt korte forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner rundt artikler og studentpresentasjon. Studentene vil i grupper arbeide med en film som skal vises ved emnets avslutning. Vi legger også opp til ekskursjon til museum (Ullevål museum og Teknisk museum), samt en halv dag til byvandring til historiske helseinstitusjoner i Oslo.

Eksamen

Muntlig presentasjon i gruppe

Studentene skal i grupper lage en film som presenteres for de andre studentene på emnet og lærere på siste dag.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen kan få en annen vurderingsform på kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo