ERN3110 – Energigivende næringsstoffer og klinisk ernæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir grunnleggende innføring i de energigivende næringsstoffers fortdøyelse og omsetning i kroppen og klinisk ernæring og kostbehandling knyttet til de store folkesykdommene.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du som gjennomfører dette kurset vil:

 • Kunne gjøre rede for viktige biokjemiske og fysiologiske forhold og mekanismer som har betydning for de energigivende næringsstoffers fordøyelse og omsetning.
 • Kunne gjøre rede for kostens ernæringsmessige sammensetning og de ulike matvaregruppenes betydning som kilde for energigivende næringsstoffer
 • Vurdere ulike kostholdssammensetninger i forhold til anbefalingene
 • Kjenne til teorien bak vurdering av ernæringsstatus, metoder, kliniske tegn på ernæringsmangler, tolkning av resultater og å foreslå tiltak.
 • Kunne gi grunnleggende kostveiledning til pasienter og kommunisere med andre yrkesgrupper
 • Ha innsikt om til lov om helsepersonell, etikk og taushetsplikt.
 • Kunne gjøre etiske avveiinger og psykologiske aspekter ved kostveiledning
 • Kjenne til sykehusets organisasjon og administrasjon

Ferdigheter

Du vil lære å

 • Gjøre rede for viktige biokjemiske og fysiologiske forhold og mekanismer som er relevante for energigivende næringsstoffers fordøyelse og omsetning. Du skal videre kunne gjøre rede for kostens betydning for helse, kostens ernæringsmessige sammensetning og de ulike matvaregruppenes betydning som kilde for energigivende næringsstoffer. Med bakgrunn i kjennskap til anbefalinger for inntak av næringsstoffer skal du også kunne vurdere ulike kostholdssammensetninger i forhold til anbefalingene.
 • Gjøre rede for viktige oppgaver i rollen som kliniske ernæringsfysiologe. Ansvar og arbeidsoppgaver, alene og i samspill med andre yrkesgrupper skal forstås. Det blir undervist om etikk og taushetsplikt, og det forventes at du kjenner til lov om helsepersonell etter endt kurs.

Generelle kompetansemål

Du vil kunne

 • Forstå hvordan man gir kostveiledning til pasienter og kunne kommunisere med andre yrkesgrupper. Dette inkluderer teorien bak vurdering av ernæringsstatus og tolkning av resultater.
 • Gjøre rede for kostens betydning for helse og de mest utbredte folkesykdommene i Norge.
 • Forstå patogenesen ved diabetes, overvekt/insulinresistens, metabolsk syndrom, hyperlipidemi og kardiovaskulære sykdommer. Undervisningen vil omfatte hovedpunkter innenfor sykdommenes patogenese og diagnostikk, men hovedvekten er lagt på og prinsippene for kostbehandling av disse sykdommene. Forebyggende arbeid vil også bli trukket inn der dette er naturlig.
 • Ha god kjennskap til anbefalinger for inntak av næringsstoffer og kunne vurdere ulike kostholdssammensetninger i forhold til anbefalingene.

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, PBL (problembasert læring), studentpresentasjoner, laboratorieøvelser og utarbeidelse av skriftlige oppgaver.

Emnet går over et semester på 19 uker og er bygget opp av blokker av ulik lengde.

Obligatorisk undervisning

Deltakelse i laboratorieøvelser, PBL, studentpresentasjoner og innlevering av skriftlige oppgaver er obligatorisk.

 

Eksamen

6 timers skriftlig eksamen.

For å kunne gå opp til eksamen må du ha godkjent den obligatoriske undervisningen og innleveringer.

En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”stryk”.  

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som ikke møter til eksamen uten gyldig forfall kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette. Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Søknadsfrister

 • 1. September for høstsemesteret

 • 1. Februar for vår semesteret

Søknaden sendes til postmottak@medisin.uio.no.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk