Dette emnet er nedlagt

ERNSEM4B – Ernæringsstudiet, 4. semester, andre del

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er delt i to blokker.

Første blokk: Ernæringsepidemiologi, kostholdsforskning og samfunnsernæring
Andre blokk: Vitaminer og mineraler

Første blokk gir oversikt over mat- og ernæringssituasjonen globalt og nasjonalt. Studentene innføres i metoder som brukes i kostholdsforskning, ernæringsepidemiologi og forebyggende ernæringsarbeid.

Andre blokk gir kunnskap om mineraler og vitaminer ((inklusiv anbefalinger og metabolisme).

Emnet inneholder en god del praktiske oppgaver, obligatoriske innleveringer, presentasjoner og gruppearbeid. Deler av emnet bygger på e-lectures.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om:

Ernæringsepidemiologi

 •  sentrale teorier og begreper knyttet til epidemiologi generelt og ernæringsepidemiologi spesielt.
 •  epidemiologisk studiedesign og svakheter og styrker ved ulike design.
 •  effektmål i epidemiologiske undersøkelser.
 •  moderne epidemiologiske undersøkelser av sammenhengen mellom ernæringsfaktorer og sykdom.
 •  begrepene repeterbarhet og validitet, hva konsekvensene av målefeil kan bli og hvordan målefeil kan unngås, samt kjenne til de viktigste årsakene til systematiske feilkilder i epidemiologiske undersøkelser.
 •  enkle statistiske metoder som er vanlig brukt i forbindelse med bearbeiding av kostholdsundersøkelser.

Kostholdsforskning

 •  de forskjellige metodene som blir brukt i ulike kostholdsundersøkelser, samt hvorfor ulik studie-design må bruke ulik kostholdsmetodikk.
 • Kostholdsmetoder’s validitet og reproduserbarhet
 • Statistiske analyser av kostholdsdata
 • Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel med data fra kostholdsundersøkelser

Samfunnsernæring

 •  modellverktøy for planlegging, gjennomføring og evaluering av ernæringsfremmende tiltak.
 •  faktorer og prosesser som har bidratt til endringer i ernæringsrelaterte helseproblemer, og sosiale ulikheter i kosthold og helse i Norge og internasjonalt.
 • Kunne forklare årsaker til og konsekvenser av underernæring, og diskutere undersøkelser og tiltak for å redusere omfanget.

Vitaminer og mineraler

 •  vannløselige vitaminer; biokjemi, behov, anbefalinger, metabolisme, og tilknytning til sykdom.
 •  Vitamin A`s rolle rolle I synsprosessen, metabolisme, mangeltilstande og toksisitet.
 •  Vitamin D and vitamin K: biokjemi, behov, anbefalinger, metabolisme, og tilknytning til sykdom
 •  Calcium metabolisme, metabolisme for benbygging, Rakitt, osteomalaci og osteoporose.
 •  essensielle mineraler og sporstoffer; jern metabolisme, mangelsykdom og jernoverskudd. Rolle til og behovet for Zn, Mg, Se, I, Cr, Cu etc.
 • l Vitamin E: Biokjemi, rolle I å opprettholde helse, introduksjon til oksidativt stress og antioksidant beskyttelse.

Ferdighetsmål

Den som gjennomfører emnet vil;

 • Kunne diskutere og begrunne valg av kostholdsmetoder, hvilke typer data de ulike metodene gir, samt metodenes reproduserbarhet og validitet.
 • Kunne skissere opplegg for gjennomføring av kostholdsundersøkelser.
 • Kunne analysere kostholdsdata og skrive en vitenskapelig artikkel basert på dataene.
 • Kunne bruke Kostholdsplanleggeren til registrering og beregning av kosthold og næringsstoffinntak
 • Kunne vurdere og tolke epidemiologiske data.
 • Kunne velge egnede metoder for evaluering av ernæringsstatus.
 • Kunne gjennomføre selv-studier basert på e-lectures

 Generell kompetanse

Den som gjennomfører kurset vil kunne:

 • Lese, forstå samt å kunne oppsummere vitenskapelig litteratur.
 • Kritisk vurdere motstridende beviser og argumenter relatert til ernæringstemaer.
 • Forberede muntlige presentasjoner på ernæringstemaer basert på vitenskapelig litteratur.
 • Reflektere kritisk rundt egen og andres forskning innen kosthold, ernæringsepidemiologi og samfunnsernæring.
 • Reflektere kritisk over sin egen rolle som rådgiver, både på individ- og samfunnsnivå.
 • Identifisere og argumentere rundt grunnleggende etiske problemstillinger i nasjonale og internasjonale ernæringsspørsmål.
 • Arbeide selvstendig og kunne samarbeide med ulike profesjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ERNSEM4A - Ernæringsstudiet, 4. semester

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisning i første blokk starter i uke 42 og den består av forelesninger, delkurs, gruppearbeid, innlevering av skriftlig oppgave, bruk av IT, samt annen undervisning i plenum. Andre blokk starter i uke 47. Hoveddelen av undervisningen i denne delen bygger på e-lectures som er elektroniske forelesninger. Disse bygges rundt introduksjons- og oppsummeringsforelesninger med faglærere.

Som del av undervisningen vil grupper av studenter diskutere og løse mindre oppgaver i fellesskap. Skillet mellom tradisjonell forelesning og kursoppgaver vil være glidende, og det forventes derfor at studentene møter mest mulig til den undervisning som er planlagt. Ikke alt kan leses i pensumbok/artikler. Det legges stor vekt på læring gjennom aktiv deltakelse fra studentene.

Obligatorisk undervisning

Ved obligatorisk undervisning gis det mulighet for at studentene kan ha opptil 20 % fravær (med dette menes fysisk oppmøte til undervisning, det inkluderer ikke obligatoriske oppgaver). Oppgaver som er oppført som obligatoriske må alle leveres.
 

Obligatorisk undervisning blir ikke godkjent hvis du har mer enn 20% fravær. Ved fravær på 20 - 30%, må det skrives en omfattende kompensasjonsoppgave. Ved fravær på mer enn 30%, mistes retten til å gå opp til eksamen og studenten må gå semesteret om igjen uansett årsaken til fraværet.

Obligatorisk undervisning I første blokk

Delkurs

Delkursene skal gi ulike typer ferdighetstrening.

Følgende delkurser/oppgaver er obligatoriske:

 • DELKURS 1a: Veid kostregistrering. 
  Registrere egen kost i fire dager.
 • DELKURS 1b: Veid kostregistrering.
  Bearbeide egne data ved bruk av “Kostholdsplanleggeren”. Levere resultater fra arbeidet.
 • DELKURS 2: Bruk av matvarefrekvensskjema.
  Gjennomføre intervju og levere utfylte spørreskjemaer.
 • DELKURS 3a og 3b: 24 timers kostintervju.
  Gjennomføre kostintervju, kode, lese inn og korrekturlese intervjuene. Levere resultater.
 • DELKURS 4:
  Skriftlig kursoppgave. Se nedenfor
 •  DELKURS 5:
  Ernæringsepidemiologi. Hele kurset inklusive forelesninger og oppgaver, er obligatorisk.
 • DELKURS 6: ”Forebyggende ernæringsarbeid”
  1 oppgave

Skriftlig kursoppgave (Minikost)

Oppgaven er basert på andres innsamlede data om kosthold i en gruppe. Data skal bearbeides og presenteres i form av en vitenskapelig artikkel. Denne skal skrives etter de retningslinjer som man normalt benytter når man skriver artikler.

Artikkelen leveres inn til vurdering til oppgitt tidspunkt, og studentene får i løpet av kort tid skriftlig og/eller muntlig tilbakemelding. Dersom arbeidet ikke er bestått vil studentene få mulighet til å revidere arbeidet sitt og levere oppgaven på nytt. Artikkelen være bestått før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.

Disponering av undervisningsdagene

Det undervises vanligvis i bolker på 45 minutter, etterfulgt av 15 minutters pause. Når studentene og lærer ønsker det, kan bolkene bli lengre. Tidspunkter kan endres etter avtale mellom studenter og lærer. Noen dager er satt opp med ”0830-1500”, dette betyr at det vil være ulike læringsaktiviteter innenfor dette tidsrommet med en viss fleksibilitet i form og sekvens.

Obligatorisk undervisning i andre blokk

Følgende undervisning/oppgaver er obligatoriske:

 • Litteraturoppgave
 • Presentasjon av litteraturoppgaven.

Læremidler

Det er opp til studentene å skaffe seg den kunnskap som skal til for å nå læringsmålene. Læremidlene som brukes i ERNSEM4B anbefales fordi de anses som nyttige i forhold til læringsmålene.

Eksamen

Det vil bli to skriftlige eksamener på dette emnet, én etter hver blokk. Hver eksamen varer i tre timer og begge må bestås for å bestå emnet.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamenen på svensk eller dansk som alternativer til norsk. Den kan også besvares på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette. Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Søknadsfrister

 • 1. September for høstsemesteret

 • 1. Februar for vår semesteret

Søknaden sendes til postmottak@medisin.uio.no.

Fakta om emnet

Studiepoeng

18

Undervisning

Høst 2015

Eksamen

Høst 2015

Undervisningsspråk

Norsk