ERN4310 – Ernæringsepidemiologi og samfunnsernæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil fokusere på sentrale element innen ernæringsepidemiologi, blant annet målefeil og kostholdsmønstre. Videre omhandler emnet hvilke faktorer som påvirker spisevaner, og hvordan disse faktorene kan påvirkes gjennom tiltak slik at flest mulig kan velge et helsefremmende kosthold.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

 • ulike studiedesign i ernæringsepidemiologi
 • målefeil i ernæringsepidemiologi
 • analyser av kostholdsmønstre
 • energijustering i epidemiologiske studier
 • håndtering av manglende data
 • et utvalg sentrale ernæringsepidemiologiske studier
 • meta-analyser og systematiske litteraturoversikter
 • teorier, modeller og rammeverk som forklarer helseatferd i ulike befolkningsgrupper
 • styrker og svakheter med kvantitative og kvalitativ metode i forskning på samfunnsernæring
 • planlegging av en teoribasert modell med faktorer som predikerer en helserelatert atferd
 • formativ evaluering og hvordan det brukes til å utvikle intervensjoner
 • ulike intervensjonsstrategier

Ferdigheter

Du vil lære å

 • evaluere ulike ernæringsepidemiologiske studiedesign
 • velge passende design for ulike ernæringsepidemiologiske problemstillinger
 • håndtere manglende data
 • utføre energijusteringer i ernæringsepidemiologiske analyser
 • beskrive og sammenlikne teorier, modeller og rammeverk som forklarer helseatferd
 • beskrive og velge passende intervensjonsstrategier
 • bruke en planleggingsmodell for å utvikle en samfunnsernæringsintervensjon
 • lage  en teoribasert modell med faktorer som predikerer en helserelatert atferd
 • beskrive formativ evaluering og hvordan det brukes til å utvikle intervensjoner
 • skrive mål for intervensjonen
 • lage et budsjett for utvikling og evaluering av en samfunnsernæringintervensjon
 • evaluere prosessen og effekten av en samfunnsernæringintervensjon

Generell kompetanse

Du vil kunne

 • identifisere og argumentere rundt etiske problemstillinger innen forebyggende ernæringsrelatert arbeid og bruk av kvalitative forskningsmetoder
 • reflektere kritisk rundt egen rolle som rådgiver for individer og for grupper og i samfunnsdebatter
 • arbeide uavhengig og samarbeide med ulike profesjoner innen samfunnsernæring og epidemiologi
 • delta i samfunnsdebatten innen feltet

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes kunnskaper i epidemiologi og samfunnsernæring tilsvarende:
ERN2110 – Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi (nedlagt)
eller 
ERNSEM4B – Ernæringsstudiet, 4. semester, andre del (nedlagt) - første blokk 
eller
ERN2030 – Ernæringsepidemiologi, kostholdsforskning og samfunnsernæring (nedlagt)
og
kunnskaper i statistikk tilsvarende ERN4110 – Statistikk for masterstudenter i ernæring

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, gruppearbeider og studentpresentasjoner. Ikke all kunnskap kan tilegnes gjennom lesing av litteratur. Det forventes derfor at studentene i størst mulig grad deltar i den oppsatte undervisningen.


Obligatoriske deler

 • En obligatorisk individuell, skriftlig oppgave i ernæringsepidemiologi skal leveres første gang senest 24. januar, og andre gang (endelig) senest 3. februar. Utlevering av oppgave 10. januar.
 • Litteraturseminar og presentasjoner av gruppearbeid i kvalitative metoder (deltagelse og presentasjon).
 • Tre muntlige gruppefremlegginger og diskusjoner i samfunnsernæring a) Target behavior and predictive model, b) Intervention plan, c) Evaluation plan

Alle obligatoriske deler være bestått eller godkjent for å få lov til å ta for eksamen


Disponering av undervisningsdagene

Det undervises vanligvis i bolker på 45 minutter, etterfulgt av 15 minutters pause. Om studenter og foreleser ønsker det, kan bolkene endres. Tidspunkter kan endres etter avtale mellom studenter og foreleser.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Alle obligatoriske deler av kurset må være bestått eller godkjent for å få lov til å ta den skriftlige eksamenen.

En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”stryk”.  

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt. Kalkulator blir delt ut av studieseksjonen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som ikke møter til eksamen uten gyldig forfall kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette. Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Søknadsfrister

 • 1. September for høstsemesteret

 • 1. Februar for vår semesteret

Søknaden sendes til postmottak@medisin.uio.no.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk