ERN4110 – Statistikk for masterstudenter i ernæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en anvendt rettet innføring i statistiske grunnbegreper og sentrale statistiske metoder. Det blir lagt vekt på konkrete eksempler fra ernæringsvitenskap og medisin. PC-øvelser med statistikkpakken SPSS er en essensiell del av undervisningen.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • kjennskap til sentrale statistiske begreper
 • kjennskap til sentrale metoder for statistisk analyse
 • kjennskap til sentrale studiedesign i ernæringsvitenskap og medisin
 • god kjennskap til statistikkpakken SPSS

Ferdigheter

Du vil lære å

 • legge inn data og redigere datafiler
 • beregne effektestimat, utføre hypotesetesting og estimere konfidensintervall for en rekke typer data og studiedesign
 • analysere parvise data og toutvalgssituasjoner
 • analysere kategoriske data og tabeller
 • utføre enveis variansanalyse
 • beregne korrelasjonskoeffisienter
 • utføre enkel og multippel lineær regresjonsanalyse
 • foreta enkle beregninger av utvalgsstørrelse
 • kjenne til statistiske metoder for analyse av ulike design i kliniske forsøk og epidemiologiske studier.

Generell kompetanse

Du vil kunne

 • legge inn data, foreta statistisk analyse og presentere resultater i masteroppgaven
 • forholde deg til metodeavsnitt og resultatpresentasjon i vitenskapelige artikler.

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master - 5 år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes kunnskaper i statistikk tilsvarende pensum i ERN1100 – Ernæringsstudiet, Modul 1.

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, PC-øvelser, hjemmeoppgaver og gruppeoppgaver.

PC-øvelsene, hjemmeoppgavene og gruppeoppgavene krever aktiv egeninnsats.

Emnet undervises over 4 uker.

Obligatorisk undervisning

Deltakelse på gruppepresentasjoner er obligatorisk. Alle må ha presentert og vært opponent for å få undervisningen godkjent.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

For å kunne gå opp til eksamen må du ha godkjent den obligatoriske undervisningen.

En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”stryk”.  

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Hjelpemidler

 • Kalkulator (med exp og In), man må ha med egen kalkulator på eksamen
 • Lærerbok: 

  Aalen OO (red), Frigessi A, Moger TA, Scheel I, Skovlund E, Veierød MB. Statistiske metoder i medisin og helsefag. Gyldendal Akademisk 2006.

  eller

  Aalen OO (red), Frigessi A, Moger TA, Scheel I, Skovlund E, Veierød MB. Statistiske metoder i medisin og helsefag, 2. utgave. Gyldendal Akademisk 2018.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som ikke møter til eksamen uten gyldig forfall kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette. Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Søknadsfristen i forhold til dette emnet er 4 uker før eksamen.

Søknaden sendes til postmottak@medisin.uio.no.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk