Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

For at du skal få et best mulig læringsutbytte kreves det i dette semesteret mer av deg med hensyn til lesing av faglitteratur og forberedelse til undervisningen. Du får i løpet av dette semesteret mer trygghet og selvstendighet i det kliniske arbeidet, og du klarer etter hvert å integrere undervist stoff i mange fagområder i praksis. Krav til fagkunnskap og kliniske ferdigheter øker gradvis og du får god øvelse i å planlegge, prioritere og vurdere eget arbeid.

Det stilles kvantitets- og kvalitetskrav i klinikken, og arbeidskravene for emnet må være godkjent for at du skal få bestått emnet (se nedenfor). Alle studenter vurderes fortløpende med hensyn til skikkethet.

Det stilles fortsatt strenge krav til frammøte ved obligatorisk undervisning. Se forøvrig Oppbygging og gjennomføring om bl.a. obligatoriske aktiviteter.

I 4. semester har du mulighet til å reise på utveksling gjennom Erasmus+ eller Nordplus - se Studieopphold i utlandet. Utvekslingsoppholdet fra fire til ni uker avhengig av hvor du reiser.

Hva lærer du?

Folkehelsearbeidet har økt fokus i dette emnet. Det skjer blant annet gjennom klinisk pasientveiledning og praktisk øvelse innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i tillegg til øvelse på praktiske ferdigheter i klinisk pasientarbeid. 

Studenten får en omfattende ekstern praksisperiode i form av fire uker sammenhengende praksis i Den offentlige tannhelsetjenesten. Praksis ved sykehjem og sykehus fortsetter, og det er økt fokus på pasienter med spesielle behov i dette semesteret, Studentene hospiterer i tillegg ved ulike spesialklinikker dette semesteret, bl.a. innen fagområdene kjeveortopedi, periodonti kirurgi og narkosebehandling på barneavdelingen.

Folkehelsefagene undervises gjennom seminarer og gjennom selvstudium (innleveringsoppgaver). Studentene lærer blant annet hvordan lage et undervisningsopplegg med utgangspunkt i pedagogisk teori, og du skal med bistand fra veileder undervise i grupper for elever på videregående skole.

Innhold:

 • Praksis og hospitering som beskrevet under arbeidskrav
 • Folkehelse I: Kliniske seminarer og oppgaveseminarer
 • Folkehelse II: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, psykologi, pedagogikk, profesjonsforståelse/yrkesforberedelse – logger, refleksjonsoppgaver, rapportering og presentasjonsoppgaver under og etter praksisstudier
 • Forelesninger: periodonti, kariologi, kjeveortopedi, pedodonti, gerodontologi, tannpleie for personer med spesielle behov, protetikk, biomaterialer og materiallære
 • Klinikk: oral radiologi, voksenklinikk inkl. sykehus og sykehjem, barneklinikk

Arbeidskrav (vurderes til godkjent/ikke godkjent):

 • Innleveringsoppgaver i fagområdene pedagogikk og i forebyggende og helsefremmende arbeid (Folkehelse II)
 • Ekstern praksis:
  • 4 uker i Den offentlige tannhelsetjenesten
  • Sykehjem, sykehus og i rusomsorgen
  • Halv dag undervisning for elever i videregående skole 
 • Innleveringsoppgaver i vitenskapsteori og metode, psykologi, pedodonti, periodonti samt gruppeoppgaver knyttet til kariologi-kurs
 • Digitale kalibreringsoppgaver i kariologi
 • Hospitering/assistanse i forbindelse med narkosebehandling, kjeveortopedisk behandling og periodontal kirurgi
 • Klinisk praksis: kliniske ferdigheter, kunnskaper, holdninger og profesjonell atferd 

Alle deler av semesteret inklusive arbeidskrav og eksamener må bestås.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Tannpleie (bachelor).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

TP2100 – Folkehelse og praksis I.

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i tannpleiestudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

Undervisning

 • kliniske forelesninger
 • kliniske og praksisrettede seminarer
 • demonstrasjoner og instruksjon
 • kurs
 • gruppearbeid
 • klinisk pasientbehandling og annen praksis
 • observasjonspraksis
 • hospitering og assistanse
 • selvstudium

Ved ikke bestått eksamen i emnet må all obligatorisk undervisning gjentas, med mindre det er gjort annen avtale med studieprogrammets ledelse.

Eksamen

Skriftlig digital eksamen:

TP2200 Oral radiologi

 

Informasjon om eksamen våren 2020 på grunn av koronaviruset

Eksamen TP2200 Oral radiologi gjennomføres som skriftlig digital eksamen i Inspera hjemme.

Skriftlige hjelpemidler er tillatt. Plagiatkontroll vil bli foretatt med systemet URKUND. URKUND sjekker svar opp mot internett, ulike tekstdatabaser og andre oppgaveinnleveringer.

Karakterskalaen blir Bestått/Ikke bestått.

 

For informasjon om digital skoleeksamen og karakterskala under normal eksamensavvikling i emnet, se under.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen / utsatt eksamen kan bli avholdt skriftlig eller muntlig. Beskjed om eksamensform blir gitt i god tid før eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emnet TP2200 evalueres muntlig midtveis i semesteret og sammen med emnet TP2100 gjennom et nettskjema (utvalgte kull). Det settes av tid til evaluering i timeplanen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk