Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Semesteret innledes med informasjon om emnet med hensyn til oppbygging og innhold, regler og krav. I semesteret vektlegges teoretisk bredde og dybde innen kliniske fagområder og samfunnsfagene. Mye av tiden går med til klinisk praksis ved fakultetets studentklinikker og ved eksterne institusjoner. Undervisningen i 3. semester har som overordnet mål å øke profesjonsforståelsen og gjøre deg tryggere i studentrollen gjennom økt fagkunnskap og kliniske ferdigheter.

Det stilles strenge krav til studenten om frammøte til obligatorisk undervisning (*). Se forøvrig Oppbygging og gjennomføring om bl.a. obligatoriske aktiviteter. 

* Noe undervisning vil bli gitt digitalt. Alle studenter må derfor ha tilgang til ZOOM og kamera på egen pc i undervisningssammenheng for å få godkjent frammøte til undervisning.

Hva lærer du?

Undervisningen bygger videre på forkunnskaper fra 1. studieår. Det gjøres fortløpende skikkethetsvurdering i semesteret.

I praksisfeltene skjer læringen gjennom integrering av erfaringer, ferdigheter og teoretisk kunnskap. Utdanningen organiserer ekstern praksis i grupper på sykehjem, sykehus og rusomsorgen. Studentene får i tillegg tildelt praksisplass én uke i Den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo eller Viken (individuelt veiledet praksis). Tannpleie for barn/ungdom samt eldre pasienter og andre med spesielle behov for tilrettelegging vies spesiell oppmerksomhet i semesteret.

Studentene får mye klinisk øvelse under veiledning i 3. semester både ved fakultetets studentklinikker og i ekstern praksis. Klinisk kommunikasjon og ferdighetstrening vektlegges i klinikken. Du forventes i dette semesteret å kunne presentere pasienten din med økende bruk av fagspråk, kunne utøve faglig skjønn under veiledning samt begrunne valg av strategier overfor klinisk veileder. Det stilles spesifikke krav for å få godkjent det kliniske arbeidet.

Innhold:

 • Klinikk: oral radiologi, voksenklinikk, barneklinikk
 • Praksis: på offentlig tannklinikk, i sykehjem, på sykehus og i rusomsorgen
 • Hospitering/assistanse i forbindelse med narkosebehandling, kjeveortopedisk behandling og periodontal kirurgi
 • Oral og generell patologi
 • Oral medisin og oral kirurgi
 • Farmakologi
 • Samfunnsodontologi og lovverk
 • Folkehelsefag: helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, psykologi, pedagogikk
 • Forelesninger og seminarer: oral radiologi, periodonti, kariologi, kjeveortopedi, pedodonti, gerodontologi, tannpleie for personer med spesielle behov, protetikk, biomaterialer og materiallære

Arbeidskrav (vurderes til godkjent/ikke godkjent):

 1. Obligatoriske mappeoppgaver i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid og fra praksis (folkehelse II)
 2. Øvrige oppgaver og innleveringer
 3. Avtrykkskurs med oppslag av gipsmodell
 4. Kurs i fissurforsegling
 5. Kurs i akutt medisin og bruk av infiltrasjonsanestesi
 6. Klinikkvurdering: kliniske ferdigheter, kunnskaper, holdninger og profesjonell atferd

Alle deler av semesteret inklusive arbeidskrav og eksamener må bestås.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Tannpleie (bachelor).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i tannpleiestudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

Undervisning

 • forelesninger (en del av disse tilbys som fellesforelesninger med odont-studentene)
 • seminarer
 • demonstrasjon og forklaring av prosedyrer (digitalt/video eller ved frammøte)
 • kurs
 • gruppearbeid
 • klinisk pasientbehandling ved studentklinikkene
 • ekstern praksis
 • observasjonspraksis
 • hospitering og assistanse
 • selvstudium

Ved ikke bestått eksamen i emnet må all obligatorisk undervisning gjentas, med mindre det er gjort annen avtale med studieprogrammets ledelse.

Eksamen

Skriftlig eksamen:

TP2100 del 1 Patologi og oral medisin

TP2100 del 2 Farmakologi

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet TP2100 evalueres muntlig midtveis i semesteret og skriftlig sammen med emnet TP2200 (kun utvalgte kull). Det settes av tid til evaluering i timeplanen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk