Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I 3. semester vektlegges klinisk praksis ved fakultetets studentklinikker og ved eksterne institusjoner. Utdanningen organiserer ekstern praksis i grupper på sykehjem, sykehus og rusomsorgen. Studentene får i tillegg tildelt praksisplass én uke i Den offentlige tannhelsetjenesten, enten ved tannklinikk i Oslo kommune eller Akershus fylkeskommune (individuell praksis). Utdanningen har egne praksisveiledere ved de ulike institusjonene.

I praksisfeltene lærer studentene av og med hverandre gjennom erfaringsdeling, og læring skjer mye gjennom integrering av erfaringer, ferdigheter og teoretisk kunnskap. Tannpleie for pasienter med særskilte behov står sentralt i semesteret.

Det tilbys kliniske seminarer og teoretiske fellesforelesninger innen ulike kliniske fagtemaer sammen med tannlegestudenter.

Folkehelsefagene undervises gjennom seminarer og selvstudium.

Det stilles strenge krav til studenten om frammøte til obligatorisk undervisning. Se forøvrig Oppbygging og gjennomføring om bl.a. obligatoriske aktiviteter.

Hva lærer du?

Klinisk og teoretisk undervisning bygger videre på innholdet i emnet TP1200. Undervisningen i 3. semester har som overordnet mål å øke profesjonsforståelsen og kunnskapsnivået.

Oppøvelse av grunnleggende fagkunnskap og kliniske ferdigheter fortsetter i dette semesteret. Det stilles noe høyere krav til studentens kunnskap og ferdigheter i klinikk- og praksisfeltet enn i forrige semester, og selvstendigheten øker gradvis. Studenten forventes i dette semesteret å kunne presentere klinikkpasient med økende bruk av fagspråk, kunne utøve faglig skjønn under veiledning samt begrunne valg av strategier overfor klinisk veileder. Det stilles krav til kvantitet (antall pasienter) og kvalitet i det kliniske arbeidet.

Innhold:

 • Klinikk: oral radiologi, voksenklinikk, barneklinikk
 • Praksis: på offentlig tannklinikk, i sykehjem, på sykehus og i rusomsorgen
 • Hospitering/assistanse i forbindelse med narkosebehandling, kjeveortopedisk behandling og periodontal kirurgi
 • Oral og generell patologi
 • Oral medisin og oral kirurgi
 • Farmakologi
 • Samfunnsodontologi og lovverk
 • Folkehelsefag: helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, psykologi, pedagogikk
 • Forelesninger og seminarer: oral radiologi, periodonti, kariologi, kjeveortopedi, pedodonti, gerodontologi, tannpleie for personer med spesielle behov, protetikk, biomaterialer og materiallære

Arbeidskrav (vurderes til godkjent/ikke godkjent):

 1. Obligatoriske mappeoppgaver i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid og fra praksis (folkehelse II)
 2. Øvrige oppgaver og innleveringer
 3. Avtrykkskurs med oppslag av gipsmodell
 4. Kurs i fissurforsegling
 5. Kurs i akutt medisin og bruk av infiltrasjonsanestesi
 6. Klinikkvurdering: kliniske ferdigheter, kunnskaper, holdninger og profesjonell atferd

Alle deler av semesteret inklusive arbeidskrav og eksamener må bestås.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Tannpleie (bachelor).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i tannpleiestudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

Undervisning

 • forelesninger
 • seminarer
 • demonstrasjoner og instruksjon
 • kurs
 • gruppearbeid
 • klinisk pasientbehandling ved studentklinikkene
 • ekstern praksis
 • observasjonspraksis
 • hospitering og assistanse
 • selvstudium

Ved ikke bestått eksamen i emnet må all obligatorisk undervisning gjentas, med mindre det er gjort annen avtale med studieprogrammets ledelse.

Eksamen

Skriftlig eksamen:

TP2100 del 1 Patologi og oral medisin

TP2100 del 2 Farmakologi

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet TP2100 evalueres muntlig midtveis i semesteret og skriftlig sammen med emnet TP2200 (kun utvalgte kull). Det settes av tid til evaluering i timeplanen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk