Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

NB. Emnet ble undervist for siste gang våren 2013. Bacheloremnene på samfunnsgeografi erstattes av nye emner våren 2014. Emnebeskrivelser publiseres i slutten av november 2013.

Dette emnet bygger på emner på 1000- og 2000-nivå, og egner seg derfor senere i studieforløpet. Emnet inneholder utviklingsteori hvor noen utvalgte teorier leses i original. Teori og empiri blir behandlet for utvalgte temaer: fattigdom, klimaendringer og sårbarhet, næringsutvikling, arbeidsforhold, politikk og utvikling, samt bistand. Videre dreier emnet seg om utviklingsstrategier. Det blir lagt vekt på å diskutere strategier som springer ut av forskjellige politiske og ideologiske retninger, samt statens og sosiale bevegelsers rolle i disse.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

• Beherske ulike utviklingsteorier og teorier på mellomnivå.
• Kunne gjengi sentrale begreper og redegjøre for deres teoretiske fundament.
• Kunne gjøre rede for utviklingsrelaterte problemstillinger empirisk.

Ferdigheter

Du skal:

• Kunne forholde deg analytisk til ulike utviklingsstrategier.
• Kunne vise - skriftlig og muntlig - kompleksiteten i utviklingsrelaterte problemstillinger.
• Kunne forklare utviklingsrelaterte problemstillinger gjennom å trekke på teori på makronivå og mellomnivå.

Generell kompetanse

Du skal:

• Kunne skrive selvstendig og med høyt presisjonsnivå.
• Kunne skrive en lengre tekst hvor teori og empiri sammenholdes.
• Kunne finne relevant litteratur på egen hånd som belyser en valgt eller gitt problemstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på programmet må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på programmet. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program

Undervisning

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo.

Undervisningen består av tolv forelesninger og åtte seminarer.

Det er obligatorisk oppmøte på første seminar, og alle oppfordres til å delta på alle seminarene. Det er også obligatorisk å delta i gruppearbeid i forbindelse med seminarene. Hver gruppe skriver et notat på ca 5 sider over et gitt tema. Dette skal legges frem og diskuteres på seminarene. En fullført og godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig så lenge emnet tilbys. Studenter som ikke har fått godkjent denne obligatoriske aktiviteten kan ikke gå opp til eksamen.

Informasjon om bytte av seminargruppe

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Bacheloroppgaven teller 60 % av den endelige karakteren. Det vil bli gitt felles og individuell veiledning på oppgaven mot slutten av semesteret. En skriftlig eksamen på 4 timer vil telle 40%.

MERK: Begge deler må bestås samme semester (fom V12) for at karakter skal bli gyldig.

Bacheloroppgaven skal være maksimalt 8 000 ord, eksludert forside, innholdsfortegnelse, referanseliste og eventuelle vedlegg.

Bacheloroppgaven skal leveres både elektronisk i Fronter og i to eksemplarer i papir påført kandidatnummer. Besvarelsen blir ikke sensurert dersom den ikke er levert både i Fronter og i to eksemplarer i papir.
Ved innlevering av bacheloroppgaven skal kandidaten også levere en obligatorisk erklæring om bruk av kilder
Obligatorisk erklæring skal ikke lastes opp i Fronter, men leveres sammen med papir eksemplarene.

Enhver hjemmeoppgave innlevert ved Universitetet i Oslo kan bli kontrollert for plagiat ved hjelp av tekstgjenkjenningsverktøyet Ephorus.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved eksamenskonsulent. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato, dersom ikke annet er oppgitt på emnets semesterside.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Dersom du ønsker å bruke ordbok under skoleeksamen, må denne kontrolleres. Du leverer da denne senest 3 dager før eksamensdato til eksamenskonsulenten.

Søknad om tilrettelagt skoleeksamen sende sendes til Det samfunnsvitenskapelige fakultet, søknad om tilrettelegging i andre typer eksamen sendes til emneier/ institutt.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Våren 2013

Eksamen

Våren 2013

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info