Kort om emnet

Samfunnsgeografi er studiet av samfunnets romlighet. Samfunnsgeografer foretar systematiske analyser av romlige strukturer og prosesser, og studerer hvordan større samfunnsendringer henger sammen med tids- og stedsspesifikke forhold. Sentrale forskningstemaer inkluderer klimaendringer, urbanisering, fattigdom og ulikhet, politisk mobilisering og økonomisk utvikling.

Norske samfunnsgeografer har hele verden som sitt forskningsfelt. Det blir lagt stor vekt på å se sammenhenger mellom forhold og prosesser på lokal, nasjonal og global skala, samt hvordan forskjellige deler av verden er knyttet sammen gjennom migrasjon, økonomisk globalisering og politiske styringsmekanismer.

I innføringskurset får du en introduksjon til samfunnsgeografiens faghistorie, kjernebegreper og hovedtilnærminger. I tillegg presenteres en rekke temaer og begreper som til sammen viser både bredden i fagets underdisipliner og kjerneområdene til samfunnsgeografimiljøet ved Universitetet i Oslo. Samfunnsgeografiske analyser gir et godt utgangspunkt for en kritisk og konstruktiv innsikt i samfunnet.

Læringsformen i SGO1001 legger vekt på at du skal tilegne deg samfunnsgeografiske begreper på en aktiv måte gjennom diskusjon og refleksjon. Det vil også gi deg nødvendige forkunnskaper for å gå videre med spesialiserte kurs på SGO2000 (10 sp).

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal kunne:

 • Ha en inngående kjennskap til kjernebegrepene innen samfunnsgeografi som f.eks romlighet, sted, skala.
 • Ha en grunnleggende kjennskap til de ulike temaområdene innen samfunnsgeografi: bygeografi, økonomisk geografi, politisk geografi, kartografi og geografiske informasjonssystemer, utviklingsgeografi, arbeidsgeografi og miljø og samfunn.
 • Forstå samspillet mellom lokale, regionale, nasjonale og globale forhold.

Ferdigheter

Du skal kunne:

 • Gjengi og forklare grunnleggende begreper innen samfunnsgeografi.
 • Bruke geografiske begreper til å belyse samfunnsfaglige problemstillinger.
 • Diskutere samfunnsfaglige problemstillinger skriftlig, muntlig i små grupper og gjennom forberedte innspill til plenumsdiskusjoner.
 • Delta aktivt i undervisningssamlinger som krever forberedelse (videoforelesninger og pensum) og forarbeid (i grupper eller individuelt).
 • Gjøre deg nytte av akademiske bibliotek- og nettkilder i undervisningen.
 • Skrive en selvstendig akademisk tekst på grunnleggende nivå innen en gitt tidsramme.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Opparbeide deg en grunnleggende forståelse av samfunnets romlighet.
 • Forstå hvorfor og hvordan tids- og stedsspesifikke faktorer er med på å forme utviklingen for mennesker, samfunn og miljø i ulike deler av verden. Delta aktivt i din egen læring gjennom innføringskurset.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SGO1001S Innføring i samfunnsgeografi

Undervisning

Undervisningen består av undervisningssamlinger der studentene skal delta aktivt. Studentene må forberede seg til hver undervisningssamling ved å se videoforelesninger og lese pensumtekster. I undervisningssamlingene vil studentene gjøre individuelle, gruppe- og plenumsbaserte oppgaver av både skriftlig og muntlig art. Studentene vil få faglige tilbakemeldinger fra både lærere og medstudenter i undervisningssamlingene.

Studentene blir gruppert i kollokviegrupper på 4-5 studenter. Disse gruppene vil danne grunnlag for diskusjonsoppgaver under undervisningssamlingene.

Obligatorisk aktivitet

Etter hver undervisningssamling skal det leveres inn en skriftlig rapport basert på gruppeøvelsene. Disse skal leveres som individuelle eller gruppebaserte oppgaver i Canvas.

 • Du skal levere minst 8 av 11 rapporter, og minst 2 av disse må være individuelle rapporter.
 • Gruppene skal levere inn en prosjektoppgave basert på gruppearbeidet.
 • Hver student må ha levert inn og fått godkjent de obligatoriske innleveringene og prosjektoppgaven for å få gå opp til eksamen. 

Bestått krav til obligatorisk aktivitet fra og med høsten 2016 vil være gyldig så lenge emnet tilbys. Har du tatt emnet før høsten 2016, må du gjennomføre obligatoriske krav på nytt, på grunn av endringer i undervisningsopplegg og pensum

Informasjon om bytte av seminargruppe

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisningslokaler i Oslo. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervisningen vil foregå på dagtid.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnets vurderingsform er en 6 timers skriftlig skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Veiledning for besvarelser ved skoleeksamen

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til SV-Info senest 21 dager før eksamen.

SV-Info

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Du finner tidligere gjennomførte evalueringer av emnet her

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info