Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i nyere teorier om byutvikling, byrelaterte problemer og bypolitikk. Kjerneområdet i pensum dekker sammenhenger mellom økonomisk endring og ulike former for differensiering, blant annet segregasjon, i vestlige storbyer. Det rettes videre søkelys mot betydningen av lokal kontekst i forhold til fattigdom, samfunnsdeltakelse og subjektiv velferd i ulike deler av byene. Et tredje relatert tema er utvikling av nye former for bypolitikk. Emnet legger vekt på å eksemplifisere og diskutere teorienes kontekstuelle forutsetninger.

Emnebeskrivelse (utfyllende informasjon om lover, regler og forskrifter tilnyttet emnet)

Hva lærer du?

Formålet med emnet er å gi innsikt i sentrale temaer og tilnærminger i nyere bygeografi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter som ikke har fått opptak til emnet, har også anledning til å ta eksamen som privatist.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Mastergraden bygger på et treårig bachelorprogram i samfunnsgeografi, cand.mag.-grad eller tilsvarende. Enkelte tverrfaglige bachelorprogrammer gir grunnlag for opptak til masterprogrammet i samfunnsgeografi, hvis du har et minimum av 60 studiepoeng i samfunnsgeografi. Eksempler på slike programmer er internasjonale studier og utviklingsstudier.

Anbefalte forkunnskaper

Dette emnet bygger på emnene SGO2100 – Bygeografi og urbanisme og SGO3100 – By- og regional utvikling (nedlagt). Det er imidlertid ikke obligatorisk å ha avlagt eksamen i disse emnene.

Overlappende emner

Emnet erstatter Bygeografi (SGO312) i gammel ordning.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Eksamen

Studentene må skrive to essays. Det første essayet skal skrives tidlig i semesteret og blir gitt karakteren bestått/ikke bestått, det andre skal levers inn mot slutten av semestert og vil telle 60 % av den endelige karakteren. Muntlig eksamen vil telle 40 %. Eventuelle privatister må ta en eksamen som består av to essays og muntlig eksamen. Det første essayet blir gitt karakteren bestått/ikke bestått, det andre vil telle 60 % av den endelige karakteren. Muntlig eksamen vil telle 40 %. Den andre oppgaven og muntlig eksamen vil bli gitt karakteren A-F.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver vår

Det vil ikke bli gitt undervisning i dette emnet etter høsten 2004. Emnet erstattes av SGO4201 – Urbanisme - byens strukturer og strømninger (videreført) og SGO4202 – Urbanisme - bypolitikk og byplanlegging (videreført) fra og med høsten 2005.

Eksamen

Hver vår

Høsten 2005 og våren 2006 er siste mulighet til å ta eksamen i dette emnet. Dette gjelder bare studenter som har gått opp til eksamen i dette emnet tidligere og som har fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter.

Undervisningsspråk

Norsk