Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet legges det opp til en fordypning i nyere teorier om bypolitikk og byplanlegging, samt empirisk forskning som kan nyansere innholdet i disse teoriene. Det legges særlig vekt på å forstå sammenhengene mellom på den ene siden sosiale, kulturelle og økonomiske endringer (som postmoderne byutvikling og globalisering) og på den andre siden framveksten av nye former for bypolitikk og -planlegging (som entreprenørpolitikk, "governance", postmoderne planleggingsprosesser, nabolagsstrategier, liberalisert boligpolitikk, fokusering på spektakulær arkitektur og "new urbanism") i vestlige storbyer.

Emnet omhandler også utfordringene knyttet til arkitektonisk utforming, byforming og byplanlegging på et lavt geografisk nivå, enten det gjelder boligblokker i sentrumsområder eller forstedenes utvikling. En sentral problemstilling er hva slags urbanisme som følger av en mer privatisert og pluralistisk byutvikling. Samtidig rettes søkelyset mot den lokale kontekstens betydning. Det gis konkrete eksempler, også norske, på hvordan de nye planleggingsidealene og -modellene settes ut i livet. I emnet legges det vekt på å eksemplifisere og diskutere teorienes kontekstuelle forutsetninger.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

  • Lære om sentrale begreper og nyere teorier om bypolitikk og byplanlegging.
  • Lære om sammenhengene mellom på den ene siden sosiale, kulturelle og økonomiske endringer og på den andre siden nyere former for bypolitikk og -planlegging.
  • Tilegne deg eksempler på hva slags urbanisme som følger av en mer privatisert og pluralistisk byutvikling.

Ferdigheter

Du skal:

  • Kunne gjengi og diskutere begrepene og teoriene, med et høyt presisjonsnivå og med høy grad av refleksjon.
  • Kunne skrive og presentere et faglig innlegg eller et debattinnlegg, basert på innsikten som emnet gir.
  • Kunne skrive en tekst på et høyt teoretisk nivå med bruk av empiriske eksempler, innenfor en gitt tidsfrist. Det skriftlige arbeidet skal være preget av forklaring, og ha et høyt presisjonsnivå og høy grad av selvstendighet.

Generell kunnskap

Du skal:

  • Kunne forholde deg kritisk, analytisk og samtidig faglig konstruktiv til dagens byutvikling og den bypolitiske debatten.
  • Oppøve en både nysgjerrig og kritisk holdning til kunnskap og forskning på dette feltet.

Opptak og adgangsregulering

Adgang til emnet forutsetter opptak på masterprogrammet i samfunnsgeografi.

Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i samfunnsgeografi. Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Anbefalte forkunnskaper

Dette emnet bygger på emnene SGO2100 – Bygeografi og urbanisme og SGO3100 – By- og regional utvikling (nedlagt) på bachelornivå i samfunnsgeografi. Det er imidlertid ikke obligatorisk å ha avlagt eksamen i disse emnene for å ta dette emnet.

Overlappende emner

Emnet erstatter deler av SGO4012 – Bygeografi (nedlagt) og emnet SGO312, som begge tidligere er blitt tilbudt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Eksamen

6-timers skoleeksamen.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved eksamenskonsulent senest 14 dager før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2010

Eksamen

Annenhver høst fra 2010

Undervisningsspråk

Norsk