SGO4201 – Urbanisme - byens strukturer og strømninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i nyere teorier om byers økonomiske, teknologiske, kulturelle og sosiale utvikling. Kjerneområdet i pensum dekker sammenhenger mellom økonomisk endring og ulike former for differensiering, blant annet segregasjon. Et tilknyttet tema er sammenhengene mellom fysisk mobilitet, eller hverdagsreiser, byutvikling og urbanitet. Vi ser også på fremveksten av en ”elektronisk” urbanisme, og hvordan bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi bidrar i transformasjonen av byer.

Emnet belyser prosesser på flere geografiske nivåer; fra globale prosesser via prosesser i den enkelte by til prosesser i byenes nabolag. Vi legger særlig vekt på stedsrelaterte faktorer, blant annet tar vi opp temaer som lokal fattigdom ("place poverty"), etniske territorier, livsstilsterritorier og militariserte territorier ("fortified enclaves").

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal:

  • Kunne gjengi og diskutere sentrale begreper og nyere teorier om byers økonomiske, teknologiske, kulturelle og sosiale utvikling.
  • Kunne forklare sammenhengen mellom økonomisk endring og forskjellige former for differensiering.
  • Kunne forklare og vise til eksempler på hvordan byutvikling og urbanitet påvirker og påvirkes av fysisk mobilitet og elektronisk kommunikasjon.
  • Kunne forklare og vise med eksempler hvordan ulike prosesser tar form på ulike geografiske nivåer (fra globale til lokale forhold).

Ferdighetsmål

Du skal:

  • Kunne gjengi og diskutere begrepene og teoriene med et høyt presisjonsnivå.
  • Kunne skrive en tekst på et høyt teoretisk nivå, med bruk av empiriske eksempler, innenfor en gitt tidsfrist. Det skriftlige arbeidet skal reflektere en god forståelse av sammenhenger, ha et høyt presisjonsnivå og preges av selvstendighet.

Holdningsmål

  • Emnet skal bidra til en teoretisk forankret forståelse av byers økonomiske, sosiale og teknologiske utvikling.

Opptak og adgangsregulering

Adgang til emnet forutsetter opptak på masterprogrammet i samfunnsgeografi. Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Dette emnet bygger på emnene SGO2100 – Bygeografi og urbanisme og SGO3100 – By- og regional utvikling (nedlagt) på bachelornivå i samfunnsgeografi. Det er imidlertid ikke obligatorisk å ha avlagt eksamen i disse emnene for å ta dette emnet. Emnet kan med fordel tas samtidig som emnet SGO4202 – Urbanisme - bypolitikk og byplanlegging (videreført).

Overlappende emner

Emnet erstatter deler av SGO4012 – Bygeografi (nedlagt) og emnet SGO312, som begge er emner som tidligere ble tilbudt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Eksamen

En skoleeksamen på 6 timer er dette emnets eneste vurderingsform.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved eksamenskonsulent.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2015

Eksamen

Høst 2015

Undervisningsspråk

Norsk