Dette emnet er erstattet av HGO4040 – Individual reading list.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Særpensumet består av et individuelt valgt pensum på 700 sider som godkjennes av veileder. Pensumet skal bygge opp om arbeidet med masteroppgaven. Denne litteraturen kan for eksempel være byggesteiner i teorikapittelet ditt. Det er derfor viktig at du har begynt å jobbe med temaet for masteroppgaven din når du velger særpensum. Det forutsettes at veilederforholdet er etablert for at du skal kunne melde deg opp til eksamen i særpensum.

Hva lærer du?

  • I dette emnet skal du jobbe selvstendig med å sette sammen en pensumliste som er rettet mot det du skal skrive om i masteroppgaven.
  • Veilederen din kan komme med råd i arbeidet frem mot den endelige pensumlisten, men det er du som velger litteraturen.
  • Du vil få trening i å bruke søkerdatabaser som Bibsys, plukke ut litteratur som oppleves som relevant for ditt forskningsprosjekt og se ulike former for litteratur i sammenheng i forhold til den masteroppgaven du senere skal skrive.

Opptak og adgangsregulering

Adgang til emnet forutsetter opptak på masterprogrammet i samfunnsgeografi.

Studenter med studierett på programmet må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

SGO4011 – Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (videreført) og minst ett teoriemne.

Overlappende emner

Emnet overlapper med SGO341 og SGO342.

Undervisning

  • Det er ingen undervisning i dette emnet, men veileder må godkjenne pensumlisten i god tid før eksamen utleveres.
  • Det er obligatorisk å levere godkjent pensumliste innen annonserte frister, normalt to uker før eksamen. Dersom denne obligatoriske aktiviteten ikke blir gjort vil du ikke kunne gå opp til eksamen. En fullført og godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig så lenge emnet tilbys.

  • Pensumlisten skal ikke inneholde litteratur som studenten har basert seg på ved tidligere innleveringer eller som har vært pensum for studenten tidligere.

  • Litteraturliste leveres i 2 eks. sammen med 2 kopier av særpensumoppgaven ved eksamensinnlevering. Sensurkommisjon får tilsendt oppgaven og litteraturliste til informasjon.

Det gis kun veiledning i utforming av særpensumlisten i dette emnet. Det gis ikke veiledning i oppgaveskriving, det vil si eksamensbesvarelsen.

Eksamen

Eksamen består av en 14-dagers hjemmeeksamen.

Eksamen deles ut kl. 10.00 på eksamensdagen og innleveres kl. 14.00, 14 dager senere. Eksamensbesvarelsen skal være på 18-20 sider inkl. noter, ekskl. referanser. Skrifttypen skal være Times (Roman) 12 punkt, med linjeavstand 1,5.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved eksamenskonsulent senest 14 dager før eksamensdato.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det foretas ingen underveisevaluering av emnet, men det foretas en periodisk sluttevaluering av emnet hvert fjerde år.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk