Dette emnet er nedlagt

SOS2202 – Vitenskap og teknologi i organisasjon og samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler vitenskapens og teknologiens rolle og betydning i samfunn og organisasjoner. Etter en bred introduksjon belyser de enkelte forelesninger følgende tema innen forståelser av vitenskap og teknologi; innovasjon, techno-science, atomteknologi, informasjons- og bio/genteknologi som nye teknologier, vitensorganisasjoner, det «nye» arbeid og vitenskap og teknologi i offentlighet og politikk. Avslutningsvis diskuteres «vitenskapens» og «teknologiens» bidrag til den banale ondskap samt rollen som «tvilens kjøpmenn».

Tekstene på pensum spenner fra ”klassikere” (Joseph Schumpeter og Robert K. Merton) til nyere forskning, ”samtidsdiagnoser” (Ulrich Beck, Pierre Bourdieu m. fl.), og eksempler fra dagsaktuell diskurs og debatt.

Hva lærer du?

Kunnskap

I emnet vil du:

 • få innsikt i sammenhengen mellom vitenskap og teknologi, samt deres rolle og funksjon i moderne organisasjoner og samfunn
 • få en forståelse for hvordan vitenskap og teknologi har preget den allmenne utviklingen i samfunnet
 • få kunnskap om hvordan både den klassiske sosiologi og nyere samfunnsvitenskap forstår og analyserer disse forhold
 • lære å analysere og sammenligne forskjellige nye teknologier, både over tid og i forskjellige nasjoner og regioner
 • få forståelse for teknologi- og forskningspolitikkens særegne utfordringer for organisering og ledelse


Ferdigheter

Arbeidet i emnet vil utvikle og styrke evnen til:

 • å forholde seg kritisk og konstruktiv til standpunkter og påstander i aktuell debatt om vitenskap, teknologi og samfunn
 • å gjennomføre en muntlig og skriftlig argumentasjon, hvor både dokumentasjon av faktiske forhold, analyse og vurdering inngår
 • å forstå bakgrunnen for og interessene bak aktuelle kontroverser og diskurser i feltet
 • å lese og vurdere aktuelle kontroverser og teknologipolitiske dokumenter


Generell kompetanse

Arbeidet i emnet vil utvikle og styrke forståelsen av:

 • vitenskapens og teknologiens særlige «ethos» eller «felt» og deres forskningspolitiske og etiske dimensjoner
 • vitenskapenes og teknologiens større og mer almene samfunnsmessige og kulturelle rolle

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen på emnet består av ti forelesninger og tre oppgaveseminarer.

Informasjon om bytte av seminargruppe

Det skal leveres en obligatorisk semesteroppgave i andre halvdel av semesteret som må bestås (vurderes bestått/ikke bestått), for å kunne avlegge eksamen.

På innleveringer skal normale regler for sitering og kildehenvising følges.

Oppgaveseminarene vil bestå av gjennomgang og veiledning av oppgaveutkastene, samt at disse vil diskuteres opp mot pensum og generell eksamensrelevans.


Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervising vil foregå på dagtid.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

6 timers skoleeksamen.
Semesteroppgave.

Semesteroppgaven må bestås for å kunne avlegge eksamen. Retningslinjer for semesteroppgaven. Bestått obligatorisk aktivitet er gyldig så lenge emnet tilbys.

Skoleeksamen vil normalt bestå av to deler. Del 1 er en kortsvarsoppgave, der studentene diskuterer et mindre antall spørsmål/begreper. Denne delen teller 1/3 ved karakterfastsettelsen. Del 2 er en langssvarsoppgave, der studentene velger mellom to mulige oppgaver. Denne delen teller 2/3 ved eksamensfastsettelsen. Begge deloppgaver må bestås.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved eksamenskonsulent. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur skal foreligge innen tre uker fra eksamen, se også Universitets- og høgskoleloven §3-9

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2013

Høst 2012

Høst 2010

Høst 2008

Høst 2006

Eksamen

Høst 2013

Høst 2012

Høst 2010

Høst 2008

Høst 2006

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info