Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg ulike kultursosiologiske teorier, deres retninger, begreper og perspektiv, og moderne kultursosiologis sentrale røtter og ulike tradisjoner. Det legges vekt på forholdet mellom kulturelle mønster og dypere strukturer av makt og interesser, og på forholdet mellom ulike teorier og forståelsesformer.

Hva lærer du?

Kunnskap
Du skal:
• få en oversikt over kultursosiologiske forståelsesformer
• lære å kjenne de ulike teoretiske retninger, og hvilke perspektiv og analytiske vinkler de ulike tradisjoner representerer
• lære om bredden og dybden i de ulike teoritilfang, og kunne plassere disse i en bredere sammenheng

Ferdigheter
Du skal:
• utvikle evnen til å bruke grunnleggende begreper til å gjøre kultursosiologiske analyser av konkrete fenomen
• kunne utvikle og presentere vitenskapelige arbeider, og å gripe forholdet mellom begreper, teori og empirisk analyse

Generell kompetanse
• I kultursosiologis forståelse ligger å gripe underliggende strukturer av makt, interesser og mening bak overflatens symbolske mønster. Forholdet mellom overflatens symbolske mønster og sosial strukturer og dannelsen av mening, er et sentral aspekt ved emnet
• Emnet vil stimulere bevisstheten om etisk krav. Det legges vekt på utvikling av kunnskap basert på analyse; dette er særlig viktig i forhold til metodologi hvor tolkning spiller en stor rolle

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter på masterprogrammet i sosiologi får opptak til dette emnet.

Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus. Søknadsperioden er 1. desember- 1. februar. Du får svar senest første uka i februar.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i sosiologi. Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Undervisning

Seminarundervisning hvor forelesning og studentaktivitet kombineres. 1 time individuell veiledning (inkludert veiledning og forberedelser).

Eksamen

Emneoppgaven og skoleeksamen (4-timers) vurderes begge etter karakterskalaen A-F. Emneoppgaven teller 40% og skoleeksamen 60%. Både emneoppgaven og skoleeksamen må bestås samme semester. Retningslinjer for oppgaven i spesialiseringsemnene på 4000-nivå

Skoleeksamen vil normalt bestå av to deler. Del 1 er en kortsvarsoppgave, der studentene diskuterer/definerer tre av fire begreper. Denne delen teller 1/3 ved karakterfastsettelsen. Del 2 er en langssvarsoppgave, der studentene velger mellom to mulige oppgaver. Denne delen teller 2/3 ved karakterfastsettelsen. Begge deloppgaver må bestås.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Enhver hjemmeoppgave innlevert ved Universitetet i Oslo kan bli kontrollert for plagiat ved hjelp av tekstgjenkjenningsverktøyet Ephorus.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

På innleveringer skal normale regler for sitering og kildehenvising følges. For retningslinjer på referansebruk, se: Innleveringsoppgaver og kildebruk og Litt om skriving av oppgaver

Eksamensspråk

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved studiekonsulent senest 14 dager før eksamensdato. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke våren 2013

Undervisningsspråk

Norsk