Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Utviklingsland er ikke en fattig variant av et rikt land. De mangler blant annet mange institusjoner som rike land har. Emnet presenterer relevant mikroøkonomisk teori for slike forhold.

Hva lærer du?

Som student skal du lære å kjenne noen viktige mikroøkonomiske teorier. Du skal kunne svare på spørsmål som:

  • Hvordan håndheves kontrakter når statsapparatet ikke gjør det?
  • Hvordan virker forsikrings- og kredittmarkeder i fattige land?
  • Hvordan kan lav inntekt gi lav produktivitet noe som igjen gir lav inntekt?
  • Skaper felleseie fattigdom og underutvikling?
  • Hva er effekten av jordfordeling på ernæring og ressursutnyttelse?
  • Hvordan virker leiemarket for jord?
  • Hvordan virker utviklingshjelp på det lokale nivå?

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er tilgjengelig for privatister.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Forelesninger: 2 timer per uke i hele semesteret.

Seminar: 2 timer per uke i deler av semesteret.

Det kan forekomme undervisningsfrie uker hvor det forutsettes at studentene arbeider med øvelsesoppgaver.

Det vil bli gitt en obligatorisk øvelsesoppgave.

Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, kan studenten gis en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist. Dersom oppgaven heller ikke etter dette blir godkjent, gis studenten ikke anledning til å avlegge eksamen i emnet.

Adgang til undervisning

En student som tidligere har fått undervisningsrett til emnet og godkjent obligatorisk øvelsesoppgave har ikke krav på ny undervisning. En student som har fått undervisningsrett til et emne, men ikke har fått godkjent obligatorisk øvelsesoppgave, har rett til ny undervisning, men først når kapasitetshensyn muliggjør det.

Eksamen

3 timers skoleeksamen. Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i emnet dersom den obligatoriske oppgaven ikke er godkjent.

Dersom den obligatoriske oppgaven er godkjent, vil dette bli registrert. Og man kan ta eksamen i emnet i et senere semester uten å måtte levere den obligatoriske oppgaven på nytt.

Øvelsesoppgaven i ECON1930 ble gjort obligatorisk fra og med høsten 2006. Kandidater som har avlagt eksamen før høsten 2006, og som skal ta eksamen på nytt, må få den obligatoriske øvelsesoppgaven godkjent.

Privatister har samme eksamensform som ordinære studenter. Privatister skal levere den obligatoriske øvelsesoppgaven. Obligatorisk oppgave må være godkjent før eksamen skal avlegges.

For programstudenter og enkeltemnestudenter kreves det undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre for å kunne avlegge eksamen i emnet. For privatister, som ikke har undervisningsopptak til emnet, gjelder ikke dette kravet.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst gjøres direkte i StudentWeb innen fristen for undervisningsopptak og eksamenmelding. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

I henhold til Universitets og høyskoleloven skal sensur normalt foreligge innen tre uker.

Sensurdato kunngjøres under lenken "Tid og sted" for eksamen på emnets semesterspesifikke side.

Begrunnelse og klage

Retningslinjer ved søknad om begrunnelser og klager ved Økonomisk institutt.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Økonomisk institutt har innført begrensninger på mulighetene til å melde seg til eksamen i et ECON-emne på lavere nivå etter at påbyggingsemner og videregående emner i samme emneområde er bestått (også der det ikke er lagt inn forkunnskapskrav i påbyggingsemnet).

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at kurset blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info