PSY4020 – Anvendt kvantitativ forskningsmetode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil gi en innføring i faktoranalyse, samt en videreføring av metodekunnskaper innen variansanalyse og multippel regresjonsanalyse. I tillegg det gis en innføring i prinsipper for konstruksjon av spørreskjema. Kurset vil vektlegge det å benytte de ulike metodene i praksis gjennom en case-basert tilnærming, der presentasjon og tolkning av resultater fra analysene vil bli tillagt stor vekt.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomført dette emnet skal du:

 • Kjenne til prinsippene bak operasjonalisering av latente variabler og formative begrep
 • Vite hvordan man kan undersøke uni- og multidimensjonalitet i måleinstrumenter. Her vil bruk av faktoranalyse være sentralt
 • Forklare prinsippene som ligger bak estimering av faktorladninger, kriterier for å bestemme antall faktorer, rotering av faktorer, tolkning av faktorer og hvordan man lager faktorskårer
 • Vite hvordan kurvilineare effekter, samt medierings- og modereringseffekterer estimeres og tolkes

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Formulere spørsmål for selvrapportering med tilhørende skåring av disse (målenivå og svarkategorier)
 • Anvende eksplorerende faktoranalyse og tolke og presentere resultater fra analysen
 • Utføre multippel lineær regresjonsanalyse og tolke og presentere resultater fra analysen. Det vil bli lagt vekt på mediator- og moderatoranalyse, samt modellering av kurvelineære effekter
 • Anvende variansanalyse for forskjeller mellom grupper (og utvikling innen grupper over tid) og tolke og presentere resultater fra analysen

Du vil anvende denne kunnskapen i praksis i form av både SPSS-øvinger og gjennom løsning av ulike case knyttet til de ulike metodiske tema. I casene du skal løse legges det vekt på at du presenterer resultatene i tråd med etablerte konvensjoner, såkalt APA-standard.

Generell kompetanse

Du vil få kompetanse i å konstruere og evaluere psykologiske måleinstrumenter. Videre vil du gjennom kjennskap til prinsippene rundt eksperimentell og statistisk kontroll,kunne tolke og presentere resultater for mulitvariate analyser.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet er et avansert emne på masternivå og vil være en videreføring av kunnskaper som vi forutsetter at du har fra før, nærmere bestemt:

 • Beskrivende statistikk (gjennomsnitt, varians, standardavvik, kovarians/korrelasjon)
 • Statistisk hypotesetesting
 • Reliabilitetsestimering (fortrinnsvis bruk av Cronbach’s alfa)
 • Lineær regresjonsanalyse med bruk av henholdsvis en og to uavhengige variabler
 • Bruk av t-test og variansanalyse for å sammenligne grupper (t-test, enveis/univariat ANOVA)

Hvis du ikke har denne forkunnskapen, forutsettes det at du tilegner deg den på egen hånd før kurset starter. Alle anbefales å friske opp denne kunnskapen før kursstart.

Undervisning

Emnet har en obligatorisk oppgave som må være godkjent før man får ta eksamen.

Obligatorisk aktivitet: Skriftlig innlevering

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Se retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skoleeksamen.

Du må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet for å kunne fremstille deg til eksamen

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden for mer informasjon.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Siste undervisning på høsten er høsten 2018.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)