PSYC4400 – Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse.

Kort om emnet

Emnet er todelt:

1. Innføring i grunnleggende relasjonskompetanse

Innføring i og praktisk øvelse i grunnleggende relasjonskompetanse slik dette forstås i ulike terapiteori-tradisjoner. Sammen med andre studenter skal du rollespille det første møtet mellom klient og terapeut. Rollespillet vil være på ca-20-25 minutter, det foretas et DVD-opptak av rollespillet, og dere får tilbakemeldinger fra lærer og medstudenter. Du vil både spille rollen som terapeut og klient i løpet av kurset. Hele pensum er obligatorisk for seminaret, men dere velger selv teoretisk fordypning fra pensum som rettesnor for rollespillet.

2. Praktisk erfaring med klinisk intervju og diagnostikk

Praksis finner sted ved eksterne institusjoner i psykisk helsevern der det drives klientarbeid med voksne med psykiske forstyrrelser. Det er utarbeidet en veileder som sendes praksisstedene hvert semester.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

• Få innsikt i utredningsoppgaver for voksne med et variert metodeutvalg og med deskriptiv og funksjonell diagnostikk
• Få kjennskap til sentrale begreper og fremgangsmåter som er relevante for det første møtet med en voksen klient som selv søker psykologisk behandling.

Ferdighetsmål

• Demonstrere grunnleggende kompetanse i å gjennomføre et første møte med en klient og bidra til å skape en arbeidsallianse med klienten.
• Kunne åpne samtalen, videreutvikle den og avslutte den på en faglig forsvarlig måte. Dette innebærer kompetanse i aktiv lytting, refleksjon, reformulering, oppsummering, empatisk kommunikasjon, fokus på relevant materiale, å kunne danne deg et foreløpig bilde av klientens problematikk, livssituasjon og behandlingsbehov.
• Kunne gi konstruktive tilbakemeldinger til medstudenter i opplæringssituasjonen.
• Kunne komme fram til en diagnostisk vurdering basert på intervju og personlighetsvurderingsmetoder.
• Få erfaring med diagnostiske beskrivelser, funksjonelle personlighetsbeskrivelser og journalføring.

Generell kompetanse

• Utvikle respekt for klienters integritet, ressurser og sårbarhet.
• Utvikle en profesjonell holdning
• Ha respekt for egne begrensninger
• Utvikle metodisk og klinisk refleksjon basert på ulike vurderingsmetoder
• Kunne sammenstille ulike typer informasjon til et klinisk orientert, helhetlig bilde av en klient.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på 7. semester på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. semester til og med 6. semester.

Undervisning

Relasjonskompetanse

All undervisning skjer i grupper på 10-12 studenter. Undervisningen foregår som seminar (7 x 3 timer), med teoretisk refleksjon over rollespillmaterialet og tilbakemeldinger til student.


Ekstern forpraksis voksne

Praksis som omfatter minimum 3 klokketimer per uke i 11 uker vil foregå ved eksterne institusjoner (døgnavdeling og DPS) i psykisk helsevern. Eksternpraksis med voksne klienter har som formål å gi studentene praktisk erfaring med klinisk intervju og diagnostikk i forhold til voksne klienter med psykiske fortsyrrelser. Studentene skal få øvelse i bruk av relevante kartleggingsmetoder og diagnostiske redskaper i arbeidet med å beskrive og forstå aktuelle psykiske forstyrrelser hos voksne. I praksisperioden vil studentene få veiledning av to interne lærere i anamneseopptak og bruk av ulike diagnostiske verktøy som MINI, SCID, SCID-II og personlighetsvurdering (PAI).

Teoretisk opplæring gis i PSYC4300 og utfyller den praktiske opplæringen i PSYC4400. Disse emnene må tas samme semester.

I PSYC4400 fordeles hele kullet på 8 grupper og gruppene skal sammen velge ut ett kasus som skal presenteres på undervisningsklinikken på PSYC4300.

Internveiledning

Det tilbys internveiledning for studentene. Dette er et frivillig tilbud. Studentene som ønsker veiledning på sitt utredningsarbeid, rapportskriving, drøftig av forhold knyttet til praksis, rolleforståelse etc. kan ta kontakt med semesterets aktuelle veiledere på e-post og avtale et møte. Tilbudet er aktivt under forpraksisperioden. For internveiledningen dette semesteret se beskjeder under høst 2019.


Obligatorisk aktivitet er:

1) Oppmøte på praksis.

2) Oppmøte på seminarundervisningen.

3) Gjennomført rollespill.

4) Refleksjonsnotat (innleveringsfrist blir oppgitt på semestersiden).

5) Signere studenterklæring

 

Forutsetning for godkjenning av obligatorisk aktivitet er at aktivitetene under punktene 1-5 er godkjent.

For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må samtlige elementer samlet være godkjent. Dersom fraværet overskrider 15% vil den obligatoriske aktiviteten ikke bli godkjent.

Dersom man overskrider 15% fravær i forpraksis må dette evt. kompenseres på praksisplassen, dersom praksisplassen har mulighet til å tilby dette. Har praksisplassen ikke mulighet til å tilby studenten å kompensere på et annet tidspunkt, vil praksis ikke bli godkjent.

Studentene skal ha signert på at de har lest og er innforstått med studenterklæringen som gjelder for profesjonsstudenter i psykologi. Her kan du signere studenterklæringen.

Legemiddelassistert rehabilitering

Studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er pliktige til å opplyse om dette til praksisstedet i forbindelse med at de får tilbud om praksisplass jf. helsepersonelloven §8 første og annet ledd. "Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette."

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

Arbeidskrav i seminar og deltakelse i seminar

Muntlig presentasjon i løpet av kurset for relasjonskompetanseseminaret. Evalueringen bygger dels på at studenten har utført de oppgaver hun/han har fått i løpet av kurset. I tillegg bygger vurderingen på at studenten har fulgt den obligatoriske undervisning som er påkrevd.Studenten skal levere et refleksjonsnotat i etterkant av seminaret.

Klinisk rapport

Studenten leverer en skriftlig diagnostisk utredning av klient i forpraksis til praksisstedet. Mal for denne rapporten legges ut i Canvas.

Evalueringsrapport

Vurdering av eksternpraksis skjer ved at evalueringsrapporten fylles ut. Dette er en kort rapport fra praksis der arbeidsoppgaver og erfaringer beskrives. Du benytter et skjema som du finner på instituttets nettsider: Evalueringsskjema Evalueringsskjemaet legges til grunn for en avsluttende samtale mellom deg og din praksislærer ved praksisplassen. Praksislærer undertegner som en bekreftelse på at praksis er fullført og returnerer deretter skjemaet til Psykologisk institutt innen 8 virkedager etter endt praksis.

I tillegg bygger vurderingen på at studenten er funnet skikket til å utføre det arbeidet denne har vært satt til jfr. bestemmelser om skikkethetsvurdering

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres imidlertid samtidig som neste ordinære eksamen semesteret etter. Alternativt kan man på samme grunnlag søke om utsatt frist på innlevering.

Det er altså kun hensiktsmessig å søke om utsatt eksamen dersom det at du ikke tar eksamen i inneværende semester vil kunne komme til å få konsekvenser for forkunnskapskravene. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst

Emnet legges ned. Undervisning siste gang høsten 2020.

Eksamen
Vår og høst

Eksamen siste gang høsten 2020.

Undervisningsspråk
Norsk