Dette emnet er nedlagt

SOSANT1100 – Regional etnografi: Jordens folk og kulturelt mangfold

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en generell introduksjon til antropologiske studier av verdens kulturgeografiske regioner, med fokus på følgende tematikk:

  • folkegrupper
  • naturlige omgivelser
  • sosial organisasjon, inkludert slektskap, lederskap og kjønnsroller
  • kosmologi og religion
  • erhvervsformer og handel
  • materiell kultur
  • portvaktsbegreper
  • historiske og dagsaktuelle temaer

Hva lærer du?

Studentene får en oversikt over jordens kulturelle mangfold og hvordan antropologer håndterer dette i analyse og beskrivelser. Emnet gir en generell innføring i denne problematikken, samt en oversikt over de viktigste kulturgeografiske regioner (kulturområder) med eksempler på forskjellige sosiale og kulturelle tilpasningsformer.

Ferdighetsmål

Du skal kunne tilegne deg og bruke kunnskap om jordens kulturelle mangfold på en presis og selvstendig måte og anvende såvel empiri som teori for analytiske formål.
Særlig skal studiet utvikle din evne til å bruke komparative perspektiver i tenkning rundt sosiale og kulturelle prosesser og relasjoner. Emnet skal videre lære deg å integrere kunnskap fra forskjellige kilder I studiet av globale prosesser og regional variasjon

Holdningsmål

Emnet skal fremme en undersøkende, positiv holdning til kunnskap og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger. Du skal utvikle etisk bevissthet om bruk av forskningsresultater. I tillegg skal du ha tilegnet deg grunnregler for redelighet, inkludert korrekt bruk av kilder, i forskning og faglige fremstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Det er mulig å søke om å få ta "privatisteksamen": http://www.sv.uio.no/studier/studietilbud/privatist/privatister.html i dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet SOSANT1100 overlapper med emnet SOSANT1101. SOSANT1100 gir 5 sp reduksjon mot SOSANT1101.

Undervisning

Det gis forelesninger over et halvt semester. I tillegg tilbys et faglig seminar i Nordmarka, hvor studentene får innsikt i regional etnografi gjennom antropologers feltarbeidserfaringer fra ulike deler av verden.

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet. Fronter kan bli brukt på emnet.

Undervisning vil stort sett foregå på dagtid. For detaljer, se emnets semestersider.

Eksamen

Gyldig undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre (eller oppmelding til eksamen som privatist) er et krav for å avlegge eksamen i henhold til §7.1.3 Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Vurderingen består av en tre timers skoleeksamen etter avsluttet undervisning midtveis i semesteret.

Privatister har samme eksamensform som ordinære studenter.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Oppgaveteksten gis på norsk og engelsk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det foretas underveisevaluering av emnet hver gang det arrangeres undervising. Hvert fjerde år foretas det en periodisk sluttevaluering av emnet.

Tilsynssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en årlig rapport.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Emnegrupper emnet kan inngå i

Dette emnet er obligatorisk i 80-gruppen i sosialantropologi. Det kan også inngå i 40-gruppen i sosialantropologi.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Dette emnet ble undervist hver høst og sist gang høst 2009.

Eksamen

Eksamen tilbys siste gang høsten 2010.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info