Dette emnet er nedlagt

SOSANT4010 – Metode og prosjektbeskrivelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi deg innsikt i feltarbeidsteknikker og metodespørsmål, inkludert komparasjon, og det vektlegges hvordan dette står i forhold til sosialantropologisk teori. Emnet relateres til feltarbeidet og masteroppgaven ved at studentene i løpet av kurset skal formulere sin prosjektbeskrivelse. Pensum og undervisning bygges opp rundt et kjernepensum og lesning av monografier.

Hva lærer du?

Dette emnet har som et grunnleggende mål å gjøre deg i stand til å gjennomføre et sosialantropologisk forskningsprosjekt.

Ferdighetsmål

Gjennom metodekurset og skal du tilegne deg ferdigheter til å finne frem til og sette deg inn i relevant faglitteratur og vurdere sosialantropologiske problemstillinger ut fra et metodeperspektiv. Du skal lære deg å anvende ulike metoder innenfor faget for innsamling, analyse og formidling av data. Dette vil gi deg en forståelse for forskningsdesign og operasjonalisering av forskningsprosjekter som skal gjøre deg i stand til å formulere en prosjektbeskrivelse. Dette vil også komme til nytte i kunnskapsintensiv virksomhet i næringsliv så vel som i offenlig sektor og i arbeid innen ulike organisasjoner.


Holdningsmål

Et viktig mål for studiet av metode i sosialantropologi er å lære å respektere vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet og presisjon og klare å skille mellom kunnskap og meninger. Du skal utvikle en etisk bevissthet om problemer som kan oppstå gjennom forskning og ved bruk av forskningsresultater, og du skal tilegne deg grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger.

Avlagt eksamen i SOSANT4010 – Metode og prosjektbeskrivelse (nedlagt) og SOSANT4100 – Nyere antropologisk teori (nedlagt) er et forkunnskap for opptak til SOSANT4200 – Feltarbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til masterprogrammet i sosialantropologi.

Undervisning

Det vil bli holdt en forelesningsserie på 12 dobbelttimer. I tillegg gis det seminarundervisning 10 eller 12 ganger som går parallelt med forelesningene

Eksamen

Gyldig undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre er et krav for å avlegge eksamen i henhold til §7.1.3 Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo For å bestå emnet må studentene få godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Deltakelse på seminargruppe: 9 av 12 ganger (ca. 80%)
    Legeerklæring gir fritak for inntil 5 av 12 ganger (ca. 40%)
  • Godkjent rapport fra praktisk øvelse
  • Godkjent prosjektbeskrivelse

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente før eksamensresultater er gyldige. Eksamen kan kun avlegges samme semester som, semesteret etter (gjelder kun studenter som stryker på høsten), eller påfølgende høstsemesteret etter at, obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Eksamen består av en seks timers skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det foretas underveisevaluering av emnet hver gang det arrangeres undervising. Hvert fjerde år foretas det en periodisk sluttevaluering av emnet.

Tilsynssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en årlig rapport.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk