STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvorfor og hvordan bidrar ressursutnytting og andre menneskelige fotavtrykk til internasjonale styringsutfordringer – og på hvilke måter påvirker globaliseringen av verdensøkonomien disse utfordringene? Hvor viktige er internasjonale institusjoner for forvaltningen av verdens petroleumsressurser? Hva betyr det at internasjonalt samarbeid er effektivt - og hvilke forhold påvirker sjansen for å lykkes i å etablere nye internasjonale samarbeidsordninger eller styrke de eksisterende? Dette emnet gir en innføring i hovedtrekkene ved internasjonal miljø- og ressurspolitikk og gir verktøy til å forklare forskjeller i internasjonale forhandlingsforløp og i hva som oppnås. Internasjonale samarbeidsordninger (regimer) står sentralt, herunder drivkrefter og hindringer for etablering og endring, samspillet mellom dem, og ulike forhold som påvirker deres virkemåte og effektivitet. Du får innsikt i rollene transnasjonale selskaper og miljøorganisasjoner spiller i internasjonale miljø- og ressursforhandlinger og hvordan posisjonene til aktører som USA, EU og Kina påvirkes av hjemlige politiske forhold. Emnet gir rom for fordypning i hvordan mer allmenne fagdebatter, som dem mellom realister, liberalister og konstruktivister, kan bidra til dypere forståelse av og bedre forklaringer på prosesser og utfall innenfor internasjonal miljø- og ressurspolitikk.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • Ha god oversikt over struktur og arbeidsmåte innenfor viktige internasjonale miljø- og ressursregimer, som dem for klima, biodiversitet og mineralske ressurser, og hvordan de kan påvirke staters og næringsaktørers atferd
 • Forstå samspillet mellom globale energimarkeder og nasjonale og internasjonale rammebetingelser for utnytting av fossile ressurser
 • Se sammenhengen mellom utformingen av internasjonale regimer, organisasjoner og enkelttiltak og de resultatene som kan forventes
 • Ha innsikt i mekanismene som kan forbinde miljøforringelse og konflikt innad i og mellom stater
 • Forstå framveksten av privat–offentlige partnerskap og markedsbaserte styringsordninger, som sertifisering innen skog- og fiskeriforvaltning
 • Ha innsikt i samspillet mellom internasjonale institusjoner på ulike saksfelter (som handel og miljø) eller nivåer (som globalt og regionalt)

Ferdigheter

Studentene vil kunne:

 • Anvende fagfeltets begreper og teorier i analyse av empiriske hendelser og utviklingstrekk
 • Diagnostisere ulike miljø- og ressursforvaltningsproblemer (eksempelvis, hvor vanskelige er de å løse?)
 • Evaluere ulike samarbeidsordninger som sikter mot å løse slike problemer (eksempelvis, hvor effektive er de?)
 • Forklare forskjeller mellom institusjoner i utforming, effektivitet og fordelingsvirkninger
 • Arbeide fram en akademisk tekst med utgangspunkt i en selvvalgt eller oppgitt problemstilling, herunder identifisere relevant faglitteratur og drøfte sammenhenger mellom problemstilling, analyseramme og databehov.
 • Gi muntlig framstilling av eget arbeid og delta i faglig diskusjon, herunder å kunne gi og motta faglig kritikk

Generell kompetanse

Studentene vil:

 • Styrke evnen til å analysere og evaluere samarbeidsordninger
 • Styrke evnen til kritisk vurdering av andres analyser og evalueringer av bestemte samarbeidsordninger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

STV1200 – Internasjonal politikk bør avlegges i forkant.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STV1214 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på første seminar
 • Skrive og presentere semesteroppgave
 • Å være opponent på andres oppgaver

Semesteroppgaven skal

 • ha et omfang på maksimalt 3500 ord.
 • ha 12 punkts skrift, skrifttype Times New Roman, linjeavstand 1,5.
 • være forankret i sentrale deler av pensumlitteraturen i det aktuelle emnet, og oppgavene kan besvares på grunnlag av denne litteraturen, forelesningsrekken og materiale som er utdelt i forbindelse med seminarene.
 • vise at studenten behersker læringsmålene for seminaret på en tilfredsstillende måte.

Se seminarmanualen for nærmere beskrivelse av de obligatoriske aktivitetene.

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

 

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skoleeksamen og semesteroppgave

Semesteroppgaven skal:

Skoleeksamen teller mer enn semesteroppgaven. Det gis én samlet karakter. Du må bestå begge eksamensdeler i samme semester.

Du må ha bestått de obligatoriske aktivitetene for å kunne ta eksamen.

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les mer om digital skoleeksamen.

Semesteroppgaven leveres i Inspera.

Tidligere eksamensoppgaver

Tidligere eksamensoppgaver i det overlappende, nedlagte emnet STV1214. 

Eksempeloppgaver.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Frist for å sende inn søknad om engelsk oppgavetekst: 3 uker før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2021

Hvert tredje semester fra og med våren 2020.

Eksamen

Hvert tredje semester fra og med våren 2020.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info