STV4287B – Internasjonal politikk og utenrikspolitikk i Afrika sør for Sahara

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formålet med emnet er å gi en innføring i de faktorene som former afrikanske staters utenrikspolitikk og den internasjonale politikken i Afrika. I emnet vil vi:

 • diskutere anvendbarheten av ulike teorier i internasjonal politikk i forhold til en afrikansk politisk virkelighet
 • gi en innføring i økonomisk og politisk organisering i Afrika og særtrekk ved den afrikanske staten

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • Lære om logikken i afrikansk politikk
 • Tilegne deg kunnskaper om det afrikanske statssystemet og de viktigste aktørene i dette
 • Få innsikt i sub-regionenes betydning for afrikansk internasjonal politikk
 • Bli bevisst på forholdet mellom teori og empiri i samfunnsvitenskapelige studier av Afrika

Ferdigheter

Du skal:

 • Forstå hvordan de teoretiske perspektivene kan anvendes i arbeidet med en masteroppgave
 • Få evnen til å diskutere og utvikle innsikt i de ulike teoretiske perspektivene
 • Bli i stand til å arbeide med afrikansk problematikk i nasjonale og internasjonale organisasjoner og i det norske statsapparat

Generell kompetanse

Du skal:

 • Oppøve din generelle analytiske kompetanse
 • Utvikle kompetansen til å arbeide selvstendig med empirisk og teoretisk materiale sett i sammenheng
 • Styrke din evne til systematisk og kritisk tenkning omkring afrikansk politikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram.

Undervisning

Forelesninger.

Undervisningen foregår intensivt i en periode på 5. uker, med eksamen i den 6. uken.

Eksamen

Hjemmeoppgave og skoleeksamen.

Studentene vurderes ut fra en hjemmeoppgave (som utgjør 3500-5000 ord) og en skoleeksamen på 3 timer. Ved vurdering gis skoleeksamen større vekt enn hjemmeoppgaven. For å bestå emnet, må hjemmeoppgaven og skoleeksamen være bestått i samme semester som undervisningen gis. Det gis én samlet bokstavkarakter. Studentene velger selv problemstilling for hjemmeoppgaven, men den må godkjennes av emneansvarlig.

Retningslinjer for innlevering av hjemmeoppgaver - krav til omfang, skrifttype m.m.

Tidligere eksamensoppgaver.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Dersom du ønsker å få oppgaveteksten på engelsk, må du sende en søknad til instituttet senest to uker før skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse for karakter. 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Tilbys uregelmessig

Eksamen

Vår 2019

Tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk