STV4407B – Institusjonell teori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hensikten med emnet er å gi en bred innføring i to hovedretninger i institusjonell teori og diskutere deres empiriske anvendbarhet på studiet av offentlige organisasjoner.

De to hovedretningene er:

 1. Kulturorientert teori - beslutningsatferd basert på historisk-institusjonelle eller kulturelle verdier og normer (institusjonaliserte organisasjoner)
 2. Myte-/mote-teori med vekt på institusjonelle omgivelser, mytedannelse, mytespredning og myte-manipulering

Hva lærer du?

Emnet gir innsikt i et sett av teorier innenfor organisasjonsteorien – de institusjonelle – og skal bidra til å styrke de analytiske kunnskapene, noe som gir en god bakgrunn for å arbeide med andre emner i studieprogrammet.

Kunnskaper

Du skal:

 • lære om teoretiske modeller i grenseflaten mellom organisasjonsteori og statsvitenskap.
 • tilegne deg sentrale resonnementer i et kulturelt perspektiv på offentlige organisasjoner.
 • kunne redegjøre for hovedtrekk i et myteperspektiv på offentlige organisasjoner.
 • kunne diskutere dynamikken mellom disse to perspektivene og deres relasjon til mer instrumentell type teori.

Ferdigheter

Du skal:

 • forstå hvordan de teoretiske perspektivene kan anvendes mht. fremtidige yrkesmessige utfordringer.
 • evne å diskutere og utvikle innsikt i de teoretiske perspektivene som sådan.
 • evne å bruke de teoretiske modellene på et empirisk materiale, slik at innsikten i dynamikken i offentlige beslutningsprosesser vil øke.

Generell kompetanse

Du skal:

 • oppøve din generelle analytiske kompetanse.
 • utvikle kompetansen til å arbeide selvstendig med et empirisk materiale.
 • styrke din evne til systematisk og kritisk tenkning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Hjemmeoppgave og muntlig presentasjon.

 • Hjemmeoppgaven skal være på 5000-7000 ord og ha en selvvalgt problemstilling. 
 • Den muntlige presentasjonen er på 15-20 minutter.
 • Det gis én samlet karakter der oppgaven teller 75 prosent og presentasjonen (med eksaminasjon) 25 prosent.

Retningslinjer for innlevering av hjemmeoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Frist for å søke om engelsk oppgavetekst er to uker før eksamensdato.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse for karakter

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Tilbys uregelmessig

Eksamen

Høst 2018

Tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk