STV4429B – Innvandring, nasjonalstat og offentlig styring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I en epoke med økende migrasjon prøver stater å kontrollere innvandring og skjerme nasjonalstaten og velferdsordninger. Samtidig er grensene i stor grad åpne.

Det legges til rette for arbeidsinnvandring og familieforening, og stater er forpliktet av internasjonale konvensjoner til å ta imot flyktninger med behov for beskyttelse. Dette reiser dilemmaer for liberale stater.

 • Hvor mange og hvem bør slippe inn?
 • Hvordan integrere de som kommer?
 • Hvordan kan staten kontrollere og styre disse prosessene?

Emnet tar opp sentrale politikk-utfordringer på innvandrerfeltet, med særlig fokus på statlige styringsmuligheter og begrensninger.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • få innsikt i hvordan stater utvikler og iverksetter innvandringspolitikk.
 • forstå hvordan liberale stater styrer i spenningsfeltet mellom på den ene side politiske krav om ‘lukkethet’ for å imøtekomme kontinuitet i nasjonalstaten og velferdsstaten, og på den annen side eksternt gitte rammer som åpner grensene.
 • få innsikt i teori om normative begrunnelser for hvem og hvor mange som bør få opphold.
 • lære om former for innvandringskontroll.
 • lære om ulike modeller for integrering og typer statsborgerskap i ulike land.
 • tilegne deg fakta om omfang og sammensetning av innvandringen og hvordan integreringspolitikken fungerer i Norge.
 • få innsikt i spesielle utfordringer velferdsstater stilles overfor.
 • få kunnskap om hvordan myndighetene prøver å styre innvandrerfeltet mellom politiske hensyn og administrative muligheter.

Ferdigheter

Du skal:

 • kunne analysere statlig politikkutforming og offentlig styring.
 • forstå ulike teoretiske perspektiver og modeller i forskning på innvandring og integrering.
 • bruke teorier på et empirisk materiale.

Generell kompetanse

Du vil:

 • kunne sette aktuell innvandrings- og integreringspolitikk inn i en normativ, prinsipiell, historisk og internasjonal sammenheng.
 • utvikle kompetanse til å analysere politikkutforming og offentlig styring i lys av aktuelle problemstillinger i dagens situasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i statsvitenskap eller tilsvarende.

Undervisning

Forelesninger.

Undervisningen foregår intensivt over en periode på fem uker, med eksamen i den sjette uken.

Eksamen

3-timers skoleeksamen og semesteroppgave.

Semesteroppgaven skal:

Skoleeksamen teller mer enn semesteroppgaven. Det gis én samlet karakter. Du må bestå skoleeksamen og semesteroppgaven i samme semester.

 

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Søknad sendes senest to uker før skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse for karakter i dette emnet 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2018

Tilbys uregelmessig

Eksamen

Vår 2018

Tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk