LES4200 – Religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende praktisk og teoretisk kunnskap om religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst. Dette inkluderer kunnskap om etiske, pedagogiske, kommunikative, strategiske og juridiske aspekter ved det å være leder på forskjellig plan i et tros- eller livssynssamfunn. Undervisningen vil inkludere innføring i forskjellige relevante tenkninger og modeller for lederskap samt lederskap og etikk. Den vil også ta opp juridiske forhold, kommunikasjon og strategisk ledelsesarbeid. Emnet legger vekt på å utvikle studentenes egen refleksjon og mulige praksis med tros- og livssynslederskap. Studentene vil utveksle erfaringer og refleksjoner i et dialogisk læringsmiljø. Undervisningen og pensum vil også relatere til europeiske og bredere internasjonale kontekster innen religiøst/livssynsmessig lederskap og sammenligne den norske konteksten med disse.

 

Emnet gir 10 studiepoeng og gir faglig kompetanse inn mot religiøst og livssynsbasert lederskap. I tillegg gir emnet innsikt i relevante aspekter for religiøst og livssynsbasert lederskap som gir kompetanse for arbeid rettet inn mot feltet generelt, for eksempel i forvaltning, undervisning og offentlige institusjoner.

Hva lærer du?

Studentene skal i dette emne arbeide med å utvikle en kvalifisert holdning til utøvelse av lederskap der praksis og teori knyttes tett sammen. Refleksjon over egen ledererfaring, over muligheter, plikter og etisk praktisering av lederskap står sentralt. Studentene får kjennskap til grunnleggende lovgivning for tros- og livssynsledere i Norge og til den norske konteksten på feltet. Gjennom arbeidet med semesteroppgaven og undervisningen vil studentene få en dypere innsikt i muligheter og utfordringer som knyttes til religiøst og livssynsbasert lederskap teoretisk og praktisk, og tilegne seg holdninger og ferdigheter basert på dette.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Studenter på masternivå på profesjonsstudiet i teologi og lektorprogrammet kan søke om plass på undervisning ved å sende e-post til info@teologi.uio.no.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger av to dagers varighet, og vil bestå av forelesninger, seminarer, case- og gruppearbeid, samt møter med ressurspersoner i feltet som blir invitert til å bidra.

Obligatorisk aktivitet:

  • 80% obligatorisk frammøte på undervisningen
  • En refleksjonsstarter der studenten etter en bestemt mal beskriver egne faglige kvalifikasjoner og arbeidsmål gjennom semesteret knyttet til lederskap/ledelse
  • Første utkast til den endelige semesteroppgave leveres i canvas midtveis i semesteret (1500-2000 ord)
  • En sluttrapport der studenten beskriver læringsutbyttet av kurset og deler refleksjoner og utfordringer

Eksamen

Emne har mappevurdering.

Mappen skal inneholde:

  • En refleksjonsstarter der studenten etter en bestemt mal beskriver egne faglige kvalifikasjoner og arbeidsmål gjennom semesteret knyttet til lederskap/ledelse
  • En semesteroppgave (videreutviklet fra første innlevering) 2000-2500 ord
  • En sluttrapport der studenten beskriver læringsutbyttet av kurset og deler refleksjoner og utfordringer

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter