LES4210 – Veiledet praksis i institusjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Veiledet praksis på masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis skjer enten ved en institusjon (sykehus, sykehjem, i forsvaret, i kriminalomsorgen) eller i en tros- og livssynsorganisasjon. Avhengig av studentenes ønske om praksisfordypning kan det dermed legges hovedvekt på enten samtalepraksis (i institusjon) eller samtalepraksis i forbindelse med tros- og livssynslederskap (i organisasjon). Studentene får en fast veileder i praksis og skal ha jevnlig veiledning (helst daglig).

Hva lærer du?

Praksisperioden er en læringsarena der studentene under veiledning får trening i de arbeidsoppgavene som faller inn under ‘chaplaincy’, samtalepraksis og/eller lederskap, avhengig av typen praksis for den enkelte student.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet inngår i masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis.

Undervisning

Obligatoriske aktiviteter

Veiledet praksis er i utgangspunktet seks ukers sammenhengende praksis i institusjon eller i en tros- og livssynsorganisasjon. Studenten kan ikke ha mer enn 20% fravær for at praksis skal kunne godkjennes.

Det skal lages en praksisplan med arbeidsmål for praksisperioden som skal godkjennes av emneansvarlig og praksisveileder før praksis.

Umiddelbart etter praksisperioden skal det skrives en praksisrapport der studenten redegjør for erfaringer og refleksjoner over praksisperioden, og der praksisveileder evaluerer studentens innsats og anbefaler praksis til bestått/ikke bestått.

Eksamen

Innlevering av praksisrapport som vurderes til bestått/ikke-bestått, etter råd fra praksisveileder.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter