RESA4215 – Islamsk sosialetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har som formål å gi en innføring i etisk tenkning i islam, med vekt på sosialetikk, ved å følge (sosial)etikkens historiske utvikling fra islams begynnelse til nåtiden. Emnet vil presentere og drøfte forskjellige teoretiske perspektiver (teologiske, filosofiske, juridiske) og praktiske tendenser innenfor islamsk sosialetikk.

Målet er gi innblikk i aktuelle diskusjoner vedrørende religiøs etikk og og sharia-lovgivning i muslimske land, liksom spørsmålene om sekularisering og menneskerettigheter, samt islam i forhold til sivilt samfunn og humanisme i en moderne vestlig kontekst.

I emnet diskuteres også problemstillingene som vold og krig, samt muslimers respons på nye etiske utfordringer fra bl.a. anvendt etikk og etisk pluralisme.

Hva lærer du?

Kunnskap: Studieemnet skal gjøre studentene fortrolige med etiske begreper og teorier innenfor islam, og gi dem innsikt i klassiske og aktuelle diskusjoner i religiøs, sosial og politisk etikk.

Ferdigheter: Du skal være i stand til diskutere etiske problemstillinger og sosiale praksiser i islam og reflektere over aktuelle etiske utfordringer for muslimene i et sekulært og mangfoldig samfunn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter på profesjonsstudiet i teologi må ha fullført de første tre studieårene i profesjonsstudiet for å få opptak til emnet.

Undervisning

Forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

Innlevering av refleksjonsnotat på 1200-1300 ord og oppsatt respons til en medstudent.

Eksamen

Semesteroppgave på 3000-4000 ord

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Dansk

Kontakt

TF-infosenter