Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer på emnet høsten 2020 grunnet Covid-19:

Grunnet Covid-19 endres eksamensformen i emnet. Den muntlige eksamen utgår. Det vil i stedet avholdes 3 timers skriftlig hjemmeeksamen i Inspera.

Det gis en egen karakter på de skriftlige innleveringene i mappen, og en egen karakter på den skriftlige hjemmeeksamen. De to eksamensdelene teller likt ved utregning av endelig karakter. Begge delene må være bestått.

 

 

Begrepet protestantisme brukes i moderne dagligtale for å beskrive en bestemt religiøs og kulturell tradisjon som har preget især Nord-Europa siden tidlig nytid, med utløpere til alle verdensdeler via utvandring, kolonialisme og misjon. Begrepet omfatter mer enn det lutherske (som har preget Norge), og kan være en god innfallsvinkel for å sette den lutherske religionsformen i perspektiv: luthersk kristendom er en egen variant av religionstypen protestantisme.

Emnet gir en bred innføring i protestantisk religion både i eldre og nyere perspektiv: fra starten ved det store religionsskiftet i Europa på 1500-tallet, via differensiering og transformasjon av protestantiske tradisjoner både i Norge og i Europa gjennom de følgende århundrer, fram til moderne protestantisme. Tradisjonelt har historien om protestantismen handlet mye om teologi og om forholdet mellom staten og religionen. Slike temaer har en betydelig plass også i dette emnet, men de suppleres med flere andre viktige problemstillinger:

Hvordan har protestantismen kommet til utrykk som religion: Hvordan så (og ser) protestantisk gudsdyrkelse og liturgi ut i praksis, hva har preget protestantismens kunstforståelse og estetikk, hva slags forbilder for et rett liv preget protestantene etter at hele helgenkulturen var blitt avvist? Hvordan bidro protestantismen til utformingen av en ny type fattigomsorg og senere til utformingen av den moderne velferdsstaten i Nord-Europa?

Fokus er mer på sentrale sider og fellestrekk ved den protestantiske tradisjon enn på mangfoldet av lokale og regionale variasjoner.

 

Hva lærer du?

Studentene skal ha omfattende historisk kunnskap om protestantismen og dens hovedretninger (luthersk og reformert).

De skal være i stand til å finne fram til og arbeide historisk kritisk med ulike typer tekst- og billedmateriale fra eldre og nyere protestantisme, og kunne anlegge ulike tolkningsperspektiver på dette materialet.

De skal også kunne vise en kritisk reflektert holdning til bredden av materiale som blir gjennomgått i studieemnet, slik at de kan gjøre fleksibel bruk av det i aktuelle religions- og samfunnsdiskusjoner.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Fullført 1.-3. studieår i profesjonsstudiet i teologi

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot TEOL4100 – Protestantisk religion (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar.

Obligatorisk aktivitet

To presentasjoner og/eller innleveringer inngår som arbeidskrav i kurset, og må være bestått for at kurset kan godkjennes.

Presentasjonene/innleveringene inngår som del av mappe som blir gjenstand for vurdering ved slutten av semesteret. Studentene må være til stede på minimum 80% av undervisningen for at kurset skal godkjennes.

Eksamen

Endringer på emnet høsten 2020 grunnet Covid-19:

Grunnet Covid-19 endres eksamensformen i emnet. Den muntlige eksamen utgår. Det vil i stedet avholdes 3 timers skriftlig hjemmeeksamen i Inspera 8. desember kl. 10:00-13:00.

Det gis en egen karakter på de skriftlige innleveringene i mappen, og en egen karakter på den skriftlige hjemmeeksamen. De to eksamensdelene teller likt ved utregning av endelig karakter. Begge delene må være bestått.

 

Opprinnelig eksamensform:

Emnet har mappeinnlevering og muntlig eksamen.

Mappen skal inneholde de to obligatoriske innleveringene samt en semesteroppgave på ca. 5000 ord knyttet til spesialpensum.

Det gis en egen karakter på de skriftlige innleveringene, og en egen karakter på muntlig eksamen med hovedvekt på fellespensum.  Den skriftlige og den muntlige delen av eksamen teller likt ved utregning av endelig karakter. Begge delene må være bestått.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Emnet tilbys siste gang høsten 2020.

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter