Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir kandidaten grunnlag for å velge relevante design, metoder og strategier for eget masterprosjekt. Tema som belyses er:

  • utvikling av et forskningsproblem
  • vitenskapsteoretiske perspektiver med fokus på ontologi og epistemologi
  • sentrale forskningsdesign
  • datainnsamlingsmetoder og analyseteknikker
  • spørsmål knyttet til validitet i forskning og forskningsetikk

Hva lærer du?

Kandidaten skal etter å ha fullført UTLED4062 ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap
- ha innsikt i sentrale temaer innenfor vitenskapsteori, forskningsdesign, metoder og strategier som er relevant for eget fagfelt.

Ferdigheter
- kunne begrunne valg av forskningsdesign, metoder og strategier som er relevant for belyse et gitt forskningsspørsmål.

Generell kompetanse
- kunne vurdere bruk av ulike forskningsdesign, metoder og strategier, samt implikasjoner knyttet til validitet i forskningsarbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Rangering av søkere til emnet
Søkere som er tatt opp på masterprogrammet i sin helhet har automatisk plass på emnet ved bestått eksamen i UTLED4220 (eller tilsvarende kompetanse som er godkjent etter individuell søknad ) foregående år. Utover dette rangeres kvalifiserte søkere på bakgrunn av yrkesprakis etter programmets rangeringsregler

Kapasitet på emnet
Ca. 50 plasser. Ved få søkere (færre enn 20 kvalifiserte søkere) vil emnet ikke bli igangsatt.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i dette emnet må kandidaten ha bestått eksamen i UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning/ UTLED4111B – Rektorutdanningen og UTLED4220 – Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati eller tilsvarende emner som er godkjent etter individuell søknad.

Overlappende emner

Studenter som tidligere har fulgt undervisningen UTLED4061 og DIDMET4000, og fått godkjent tilhørende arbeidskrav, kan avlegge eksamen i dette emnet uten å delta i undervisningen.

Undervisning

Emnet inngår i Masterprogrammet i utdanningsledelse.

Undervisning gis i form forelesninger, seminarer og arbeid i mindre grupper. Studiet forutsetter deltakelse på samlinger, arbeid i basisgrupper og gjennomføring av arbeidskrav. Fremmøteplikt er 80 prosent av obligatoriske samlinger. Arbeidskravene er obligatoriske. Det gis informasjon om arbeidskrav og hvilke seminarer som er obligatoriske ved semesterstart.

Pensum utgjør ca 700 sider. Oppdatert pensumliste legges ut på semestersiden innen studiestart.

Emnet tilbys som deltidsstudium og undervisningen tilbys i samlinger på to til tre dager. Normalt vil det bli lagt opp til ca. én samling i måneden. Videre organiseres arbeidet (veiledning, innlevering av arbeidskrav, o.l.). ved hjelp av digital læringsplattform.

Eksamen

Studentene skal gjennomføre ett arbeidskrav, som kan gjennomføres individuelt og/eller gruppearbeid etter avtale med emneansvarlig. Endelig innlevert arbeidskrav godkjennes av lærer. Avsluttende vurdering består av skriftlig hjemmeeksamen.

For å gå opp til eksamen må studenten tilfredsstille kravene til 80 prosent frammøte på de obligatoriske samlingene, og arbeidskravet må være godkjent.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til UV-studieinfo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis en kandidat som fyller vilkårene for å avlegge eksamen, med gyldig grunn blir forhindret fra å avlegge eksamen samme semester eller ikke består, kan kandidaten gjennomføre eksamenpåfølgende semester.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det gjennomføres midtveisevaluering og sluttevaluering ved hjelp av elektronisk spørreskjema.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Noe undervisning kan være på engelsk.