Dette emnet er nedlagt

EDID4010 – Teaching English in Secondary School

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet deles i en fellesdel og en fordypningsdel. Fellesdelen tar for seg kunnskaper om skolefaget engelsk og forskning på engelskdidaktikk. Den vil blant annet ha et historisk perspektiv og drøfte innflytelsen over tid av ulike teorier på undervisningen i engelsk i Norge.

Vektleggingen av ferdigheter og språkkomponenter til ulike tider og fokuseringene i samtidens undervisningsteori vil bli diskutert. Sentrale forskningsresultater og metoder vil bli trukket inn der det er relevant.

I fordypningsdelen velger du et engelskemne, f.eks.

  • språk
  • litteratur
  • historie
  • kultur
  • vurdering
  • læreplananalyse

Fordypningen din vil da handle om hvordan dette engelskemnet kan didaktiseres, dvs. hvordan emnet kan knyttes til læring og undervisning i engelskfaget i skolen.

Hva lærer du?

Emnet skal gi kunnskaper om faget engelsk som fremmedspråk i det norske utdanningssystemet og bevissthet om en rekke sentrale spørsmål som en må ta stilling til både som fagplanutvikler på ulike nivåer i utdanningssystemet og som engelsklærer. Forståelse og kritisk refleksjon vil være en sentral målsetting med emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, har prioritet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet bygger på grunnstudier i engelsk i et omfang av minst 80 studiepoeng.

Undervisning

Kan organiseres i deler av et semester eller over et helt semester. Undervisningsformer: Forelesninger og studentframlegginger, begge kombinert med samtaler.

Emnet inngår som obligatorisk komponent i lektorprogrammets spesialisering i engelskdidaktikk på høyere nivå og kan evt. inngå i andre masterprogrammer etter godkjenning.

Dersom færre enn fem studenter er meldt til emnet, vil emnet bli tilbudt med færre forelesninger. Informasjon om undervisningsform vil bli gitt på første forelesning.

Eksamen

Obligatorisk komponent/studiekrav:

Skriftlig innlevering av paper (3000-4000ord) om oppgitt tema innen oppgitt dato i ca.10 undervisningsuke. Paperet presenteres muntlig for diskusjon i gruppen. En medstudent skal lese det foreløpige paperet og kommentere/vurdere paper og presentasjon.

Eksamen består av to komponenter:

  1. Ferdigstilt paper med grunnlag i studiekrav levers innen oppgitt dato ved semesterslutt.
  2. Muntlig eksamen basert på samtale om pensumlitteraturen.

Innlevert paper (eksamenskomponent 1) må være bestått før studenten kan framstille seg til muntlig eksamen (eksamenskomponent 2).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Skriftlig og muntlig eksamen vektes likt.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Forutsetter minst 5 studenter. Dersom færre enn 10 studenter melder seg til emnet, kan undervsiningstilbudet bli noe redusert.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet tilbys siste gang våren 2017

Eksamen

Hver vår

Eksamen tilbys våren 2017, høsten 2017 og for siste gang våren 2018

Undervisningsspråk

Engelsk

Kontakt

UV-studieinfo