Dette emnet er erstattet av UTLED4062 og UTLED4071.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir studenten innsikt i sentrale begreper og analysestrategier for å forstå, vurdere og gjennomføre kvantitative studier i utdanningsforskning. Emnet gir opplæring i bruk av programvare som benyttes for deskriptive og statistiske analyser.

Hva lærer du?

  • Å analysere og vurdere kvantitative undersøkelser
  • Å gjennomføre et utredningsarbeid der grunnleggende statistiske tester og mål benyttes
  • Å bruke statistisk programvare
  • Å gjøre etiske overveielser i arbeid med empiriske undersøkelser

Opptak og adgangsregulering

Emnet er en obligatorisk del innenfor Masterprogrammet i utdanningsledelse. Studenter som tidligere har avlagt eksamen i tilsvarende emner, kan søke om å få disse innpasset i masterprogrammet. Søknad om innpasning gjøres i forbindelse med opptaket. Studenter som har fått innpasning har kun anledning til å følge undervisningen på emnet i den grad plassen tillater det.

Emnet kan tas av andre masterprogramstudenter, dersom de respektive program åpner for dette.

Emnet har opptak en gang pr. år med søknadsfrist 15. oktober. For mer informasjon om opptak og adgangsregulering se informasjonen om studieprogrammet: Hvordan søke på dette studiet?

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter godkjent eksamen i UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning og UTLED4220 – Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati (eller tidligere emner som overlapper 100%) eller tilsvarende kompetanse som godkjennes etter individuell søknad.

Undervisning

Emnet tilbys som et deltidsstudium og er organisert i form av forelesninger/seminarer, samt praktiske øvelser med bruk av statistikkprogram. Studentene får veiledning forbindelse med oppgaver som spesifiseres i form av studiekrav.

Studiekravene formidles til studenter som har fått opptak på emnet ved studiestart. Studentene må ha gjennomført studiekravene som er fastsatt for emnet før de kan fremstille seg til eksamen.

Hva skjer via nettet?

  • Informasjon og kommunikasjon via elektronisk læringsplattform.
  • Nettbaserte oppgaver
  • Veiledning på oppgaver

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave i statistisk analyse.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo