UTLED4210 – Trinn 2: Ledelse, kvalitet og kultur for læring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt, se våre gjeldende emner for master i utdanningsledelse her.

 

Utdanningsledere stilles overfor store krav til omstilling og fornying. Det rettes fokus mot profesjonell ledelse i organisasjoner i endring. Sentrale områder er kunnskapsledelse, profesjonalitet og yrkesidentitet. Teorier om organisasjonsutvikling, endring og læring i organisasjoner skal bidra til økt evne til å analysere og lede refleksjons- og læringsprosesser. Utdanningens rolle og funksjon i et globalisert utdanningssamfunn blir vektlagt.

Innhold

Profesjonalitet og ledelse

 • Om dannelse av identitet og grunnlaget for autoritet innenfor utdanningsorganisasjoner
 • Perspektiver på læring og skolens dannelsesoppgave
 • Etiske perspektiver på ledelse

Utdanningskvalitet og ledelse

 • Teorier om læring på organisasjons- og systemnivå
 • Utdanningspolitikk og utdanningskvalitet
 • Kvalitetsarbeid i skolen innenfor endrede økonomiske og juridiske rammebetingelser

Internasjonale trender og ledelse

 • Globalisering, trender og konsekvenser for utdanningssamfunnet
 • Kommunikasjon, teknologi og utdanning
 • Det flerkulturelle utdanningssamfunnet

Hva lærer du?

Med bakgrunn i teori skal studentene utvikle kunnskap, forståelse og analysekompetanse i forhold til:

 • egne refleksjons- og læringsprosesser
 • refleksjons- og læringsprosesser i egen organisasjon
 • nasjonal utdanningspolitikk og forskning
 • internasjonale trender innen utdanningspolitikk og forskning

Opptak og adgangsregulering

For informasjon om opptak og adgangsregulering se informasjonen om studieprogrammet: Hvordan søke på dette studiet?

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må ha kvalifikasjoner som tilsvarer opptakskravene til Masterprogrammet i Utdanningsledelse. Emnet bygger på den grunnleggende forståelse for fagfeltet som etableres i første del av masterprogrammet. Studentene må ha fullført de første 30 studiepoengene i masterprogrammet eller tilsvarende før de kan starte på dette emnet som skal gi både utvidet og mer inngående kjennskap til fagfeltet og utdanningslederrollen.

Overlappende emner

100% overlapp med Modul 2 i Utdanningsledelse (videreutdanning) med emnekode 185 UTDLED2. Faglig overlapp med andre emner på trinn 2 i Masterprogrammet i Utdanningsledelse (UTLED4020, UTLED4021, UTLED4022, UTLED4023, UTLED4211, UTLED4212, UTLED4213) er vurdert til 100%.

Undervisning

Emnet tilbys som et deltidsstudium og er organisert i seminarer, arbeid i basisgrupper og individuelt arbeid. Det legges til rette for at studentene skal arbeide med teori som knyttes til praksis. Studentene får veiledning i arbeidet med studiekravene.

Undervisningen strekker seg over to semestre, med undervisningsstart i vårsemesteret.


Hva skjer via nettet?

 • Informasjon og kommunikasjon via elektronisk læringsplattform.
 • Nettbaserte oppgaver
 • Veiledning på oppgaver

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappeeksamen. Mappen skal bestå av 3 arbeider, et fra hvert hovedemne. Minst ett skal være individuelt og minst ett i gruppe. I tillegg leveres et refleksjonsnotat der utvalget av arbeider til eksamensmappen begrunnes.

Studiekrav

En forutsetning for å gå opp til eksamen er at studentene har gjennomført studiekravene som er spesifisert for emnet. Studiekravene formidles til søkere som har fått opptak på emnet ved oppstart av emnet.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det etableres en referansegruppe for Utdanningsledelse trinn 2. Underveis legges det til rette for møter hvor studentene får mulighet til å påvirke tilretteleggingen av studiet samt gi fortløpende vurdering.

Annet

Innpassing

Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Utdanningsledelse følger normalt UTLED4210 - Trinn 2: Ledelse, kvalitet og kultur for læring (30 studiepoeng) og avlegger eksamen i høstsemesteret. Studenter som har fått innpasninger (fritak for deler av UTLED4210 på grunnlag av tidligere utdanning) , følger UTLED4211 – Ledelse, profesjonalitet og læring (nedlagt) (10 studiepoeng) og/eller UTLED4212 – Utdanningskvalitet og ledelse (nedlagt) (10 studiepoeng) og/eller UTLED4213 – Internasjonale trender og ledelse (nedlagt) (10 studiepoeng). Søknader om innpasning vurderes i forbindelse med opptak til emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo