Dette emnet er nedlagt

PED1100 – Personlighets- og utviklingsteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler menneskers utvikling av personlighet og deres utvikling av kognitiv og sosial kompetanse. Det blir satt fokus på hvordan menneskers kognitive og psykososiale utvikling påvirkes av og er innvevd i ulike former for samhandling, blant annet i oppdragelsesprosesser av ulike slag.

Temaene innenfor dette emnet omfatter teori og forskning om ulike sentrale perspektiver på personlighet og utvikling.

Hva lærer du?

Målet med emnet er å gi studentene grunnleggende kunnskap om sentrale perspektiver på menneskelig personlighet, samt om kognitiv og sosial utvikling.

Gjennom emnets studentaktive arbeidsformer gis det erfaringer med å presentere og diskutere faglige problemstillinger i grupper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. plass på dette emnet. Se også informasjon under Vurdering og eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrasjonsansvarlige for å avtale at du kan beholde plassen. Du finner kontaktinformasjon til emnets administrasjonsansvarlige under kontaktinformasjon på semestersiden.

Obligatorisk oppmøte er nødvendig for at vi skal få oversikt over studentmengden på kurset. Samt at dere da vil få en gjennomgang av undervisningsopplegg, pensum og studiekrav.

Seminar og obligatoriske oppgaver.

Bruk av studentaktive arbeidsformer hvor problemutforming, presentasjon og diskusjon i tilknytning til ulike studiekrav står sentralt.

Det forventes aktiv deltakelse.

Studentene vil få veiledning i forbindelse med studiekravsarbeidet.

Eksamen

Studiekrav (obligatoriske komponenter):

  1. Studentene skal skrive et individuelt notat på maks 5 sider over oppgitt tema / problemstilling.
  2. Studentene skal i basisgrupper skrive et notat på maks 10 sider basert på et oppgitt case. I løsning av oppgaven skal teoretisk stoff relateres til caset.

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter):

Hver gruppe skal lage en presentasjon av løsningen i studiekrav 2. Det kan for eksempel skje som foredrag, rollespill, film, poster osv. Både medstudentene og seminarleder gir tilbakemelding på den muntlige presentasjonen.

Frist for studiekrav og arbeidskrav bekjentgjøres ved semesterstart.

Du må ha undervisningsopptak på dette emnet for å gjennomføre kravene.

Alle studiekrav og arbeidskrav skal være gjennomført samme semester.

Eksamen

Kun studiekrav 1 og 2 utgjør grunnlaget for karakteren. Arbeidskravet må være godkjent for at kurset skal bli godkjent.

Hva gjør du hvis du blir syk og ikke kan levere til fristen?

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk, jf. § 6.1 om karaktersystemet i Forskrift om studier og eksamener ved UiO. Studiekrav 1 teller 2/3 og studiekrav 2 teller 1/3 ved beregning av endelig karakter for emnet.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Minimum 5, maksimum 30 studenter.

Emnet er obligatorisk for opptak til masterprogram i pedagogikk; studieretning pedagogisk- psykologisk rådgivning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Fra og med høstsemesteret 2008 vil dette emnet ikke tilbys. Emnet erstattes helt med PED2100.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo