Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler prosesser som er relaterte til menneskers målrettede aktiviteter, samt til hvordan mennesker øker sin forståelse og sin kompetanse til å gjøre ting som de ønsker eller trenger å gjøre.

Temaene innenfor dette emnet omhandler teori og forskning i tilknytning til ulike sentrale motivasjons- og læringsteoretiske perspektiver.

Hva lærer du?

Målet med emnet er å gi studentene grunnleggende og pedagogisk relevant kunnskap om sentrale perspektiver på menneskelig motivasjon.

Studentene skal også få kjennskap til oppdatert, internasjonal forskning om læring fra en pedagogisk-psykologisk synsvinkel.

Gjennom emnets studentaktive arbeidsformer gis det erfaringer med å presentere og diskutere faglige problemstillinger i grupper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. plass på dette emnet. Se også informasjon under Vurdering og eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrasjonsansvarlige for å avtale at du kan beholde plassen. Du finner kontaktinformasjon til emnets administrasjonsansvarlige under kontaktinformasjon på semestersiden.

Obligatorisk oppmøte er nødvendig for at vi skal få oversikt over studentmengden på kurset. Samt at dere da vil få en gjennomgang av undervisningsopplegg, pensum og studiekrav.

Seminar og obligatoriske oppgaver.

Bruk av studentaktive arbeidsformer hvor problemutforming, presentasjon og diskusjon i tilknytning til emnets studiekrav står sentralt i seminaret.

Det forventes aktiv deltakelse.

Studentene vil få veiledning i forbindelse med studiekravsarbeidet.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter):

Studentene skal skrive et notat på maks 5 sider over en egendefinert problemstilling. Notatet skal presenteres, for eksempel muntlig i seminar eller som poster.

Frist for arbeidskravet bekjentgjøres ved semesterstart.

Du må ha undervisningsopptak på dette emnet for å gjennomføre kravene.

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Arbeidskravet må presenteres samme semester som eksamen gjennomføres.

Informasjon om ny eksamen: Dersom du allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen uten å ha undervisningsopptak neste gang det er ordinær eksamen på dette emnet. Ordningen er gjeldende fra og med vår 2008. Maksimalt antall forsøk er 3 ganger. Oppmelding til ny eksamen gjøres direkte til studieadministrasjonen ved PFI, ikke via Studentweb.

Eksamen:

Skriftlig 4-timers individuell eksamen.


Hva gjør du hvis du blir syk og ikke kan levere til fristen?

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren settes på basis av skriftlig eksamen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Minimum 5, maksimum 30 studenter.

Emnet er obligatorisk for opptak til masterprogram i pedagogikk; studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Fra og med høstsemesteret 2008 vil dette emnet ikke tilbys. Emnet erstattes helt med PED2110.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo