PED1130 – Barn, språk og tekstforståelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en oversikt over grunnleggende perspektiver på kommunikasjon.

Emnet skal gi en innføring i barns talespråklige og skriftspråklige utvikling fra førskolealder og fram til tidlig ungdomsalder med særskilt vekt på minoritetsspråklige barns situasjon.

Temaer som vil bli behandlet inkluderer relasjoner mellom utvikling av muntlig og skriftlig språk, sosiokulturelle kilder til variasjon i utvikling, forbindelser mellom begreper og ord, og barns utvikling og produksjon av utvidede former for diskurser og tekster.

Gjennomgang og diskusjon av disse temaene skal lede fram til en drøfting av de særskilte utfordringer som knytter seg til tilrettelegging av minoritetsspråklige barns læringssituasjon.

Hva lærer du?

Emnet skal kvalifisere for å analysere betingelser for talespråklig og skriftspråklig læring i barns interaksjoner med pedagoger og jevnaldrende i barnehage og skole, og vurdere hvordan slike betingelser kan tilrettelegges.

Emnet skal utvikle ferdigheter i kritisk vurdering av språklig- pedagogiske tiltak for minoritetsspråklige barn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. plass på dette emnet. Se også informasjon under Vurdering og eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrasjonsansvarlige for å avtale at du kan beholde plassen. Du finner kontaktinformasjon til emnets administrasjonsansvarlige under kontaktinformasjon på semestersiden.

Obligatorisk oppmøte er nødvendig for at vi skal få oversikt over studentmengden på kurset. Samt at dere da vil få en gjennomgang av undervisningsopplegg, pensum og studiekrav.

Forelesninger og seminar.

Studentene skal skrive korte ’responspapers’ til sentrale tema, gi muntlige presentasjoner og skrive et essay.

Emnet kan være delvis IKT-basert.

Det forventes aktiv deltakelse.

Studentene vil få veiledning i forbindelse med studiekravsarbeidet.

Eksamen

Studiekrav (obligatoriske komponenter):

1.Studentene skal i basisgrupper eller individuelt forberede og gi en muntlig presentasjon av en gitt oppgave/ en gitt oppgave/ case. De skal i tillegg skrive et responspaper.
2.Studentene skal i basisgrupper eller individuelt skrive et essay.

Frist for studiekravene bekjentgjøres ved semesterstart.

Du må ha undervisningsopptak på dette emnet for å gjennomføre kravene.

Begge studiekrav skal være gjennomført samme semester.

Eksamen:

Studiekrav 1 må gjennomføres og godkjennes før studiekrav 2 kan innleveres. Kun studiekrav 2 utgjør grunnlaget for karaktersettingen.


Hva gjør du hvis du blir syk og ikke kan levere til fristen?


Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Minimum 5, maksimum 30 studenter.

Faglitteraturen vil overveiende være på engelsk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Fra og med høstsemesteret 2008 vil dette emnet ikke tilbys. Emnet erstattes helt med PED2130.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo