Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i forskning og praktiske pedagogiske problemstillinger vedrørende menneskelig læring.

Emnet tar opp spørsmål som:

  • Hva er egentlig læring?
  • Foregår læring bare inne i hodet?
  • Hvordan kan man bli sin egen lærer?
  • Hvordan er forholdet mellom språk, kommunikasjon og læring?
  • Hvilken rolle spiller samfunn og kultur?
  • Hva innebærer et godt læringsmiljø?
  • Hvilke utfordringer står læringsforskningen overfor?

Hva lærer du?

Emnet skal gi oversikt over ulike teoretiske perspektiver på læring, forståelse for hvordan mennesker lærer og kompetanse til å vurdere kvaliteten i ulike læringsmiljøer.

Undervisningen i emnet vektlegger studentaktive arbeidsformer, og studentene gis erfaringer med å presentere fagstoff og diskutere det med andre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. plass på dette emnet. Se også informasjon under Vurdering og eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrasjonsansvarlige for å avtale at du kan beholde plassen. Du finner kontaktinformasjon til emnets administrasjonsansvarlige under kontaktinformasjon på semestersiden.

Obligatorisk oppmøte er nødvendig for at vi skal få oversikt over studentmengden på kurset. Samt at dere da vil få en gjennomgang av undervisningsopplegg, pensum og studiekrav.

Det arrangeres seminar i tilknytning til emnet.

Seminaret legger til rette for problemorientert læring, hvor gruppearbeid med selvvalgte eller oppgitte oppgaver presenteres og diskuteres i seminaret.

Det forventes aktiv deltakelse.

Studentene vil få veiledning i forbindelse med studiekravsarbeidet.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter):

Studentene må oppfylle arbeidskrav individuelt eller i gruppe. Arbeidet kan være skriftlige notater og/eller muntlige presentasjoner/seminarinnlegg, som skal godkjennes av seminarleder, og være gjennomført før avsluttende prøve i emnet.

Frist for arbeidskrav bekjentgjøres ved semesterstart.

Du må ha undervisningsopptak på dette emnet for å gjennomføre kravene.

Alle arbeidskrav skal være gjennomført samme semester.

Informasjon om ny eksamen: Dersom du allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen uten å ha undervisningsopptak neste gang det er ordinær eksamen på dette emnet. Ordningen er gjeldende fra og med vår 2008. Maksimalt antall forsøk er 3 ganger. Oppmelding til ny eksamen gjøres direkte til studieadministrasjonen ved PFI, ikke via Studentweb.


Eksamen:

Avsluttende muntlig individuell prøve.


Hva gjør du hvis du blir syk og ikke kan levere/møte til fristen/eksamen?


Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Minimum 5, maksimum 30 studenter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Fra og med høstsemesteret 2008 vil dette emnet ikke tilbys. Emnet erstattes helt med PED2140.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo