Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emne har sitt kunnskapsgrunnlag i både psykologi, didaktikk, kommunikasjons- og organisasjonsteori.

Temaene omfatter pedagogisk ledelse som oppgave og teorier om ledelse, organisasjonskultur og veiledning og kompetanseutvikling, personalvurdering, kommunikasjon og samhandling.

Emnets praksisorientering knyttes til praksistilfeller (case) for å utvikle analytiske ferdigheter og problemløsningskompetanse

Hva lærer du?

Målet med emnet er å bidra til at studenten får et teoretisk grunnlag for analyse av organisasjoners aktiviteter der den pedagogiske refleksjon knytter an til både strukturer, funksjoner, roller og samhandling mellom individene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. plass på dette emnet. Se også informasjon under Vurdering og eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrasjonsansvarlige for å avtale at du kan beholde plassen. Du finner kontaktinformasjon til emnets administrasjonsansvarlige under kontaktinformasjon på semestersiden.

Obligatorisk oppmøte er nødvendig for at vi skal få oversikt over studentmengden på kurset. Samt at dere da vil få en gjennomgang av undervisningsopplegg, pensum og studiekrav.

Undervisningen vil til dels være problemorientert og til dels systematisk i sin tilnærming.

Det benyttes varierte arbeids- og vurderingsformer. Arbeids- og vurderingsformene utgjør en vesentlig del av studiets innhold.

Undervisningen organiseres i basisgrupper.

Studentene vil få veiledning i tilknytning til studiekravsarbeidet.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter):

1. Studentene skal bidra med muntlig presentasjon av en gitt oppgave (temapresentasjon).Gruppeoppgave.

2. Studentene skal forberede og gjennomføre et rollespill eller annen øvelse knyttet til emnets temaer. Gruppeoppgave

3. På bakgrunn av øvelsene i rollespillet/øvelsen skal studentene skrive et refleksjonsnotat .

Frist for arbeidskrav bekjentgjøres ved semesterstart.

Du må ha undervisningsopptak på dette emnet for å gjennomføre kravene.

Arbeidskravene må godkjennes før eksamen kan gjennomføres.

Arbeidskravene må leveres samme semester som eksamen gjennomføres.

Informasjon om ny eksamen: Dersom du allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen uten å ha undervisningsopptak neste gang det er ordinær eksamen på dette emnet. Ordningen er gjeldende fra og med vår 2008. Maksimalt antall forsøk er 3 ganger. Oppmelding til ny eksamen gjøres direkte til studieadministrasjonen ved PFI, ikke via Studentweb.

Eksamen:
Skriftlig 4-timers individuell eksamen.

Hva gjør du hvis du blir syk og ikke kan levere til fristen?

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Minimum 5, maksimum 30 studenter.

Emnet er obligatorisk for opptak til masterprogram i pedagogikk; studieretning didaktikk og organisasjonslæring.Det kan også inngå i opptaksgrunnlaget for studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Fra og med høstsemesteret 2008 vil dette emnet ikke tilbys. Emnet erstattes helt med PED2200.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo