Dette emnet er nedlagt

PED1750 – Læringsinformatikk 1 "Læring gjennom bruk av IKT-baserte læringsaktiviteter"

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Læring gjennom bruk av IKT er grunnbegreper innenfor dette emnet. Læring skjer i hverdagssituasjoner (i hjemmet og i fritidsaktiviteter), i utdanningsinstitusjoner og i arbeidslivet. Disse ulike situasjonene setter spesifikke krav til vår evne til å lære adekvate kunnskaper, ferdigheter og verdier.

IKT øker dette mangfoldet av læringsarenaer som barn, ungdom og deltakere i arbeidslivet møter i økende grad. Søkelyset vil rettes mot det mangfold av måter vi kan delta i læringsaktiviteter på.

Hva lærer du?

Emnet læringsinformatikk I skal bidra til å utvikle innsikt i læringsprosesser, bruk av ulike applikasjoner og læringsaktiviteter. Dette innebærer at målet for emnene er at studentene skal:

  • inneha en historisk forståelse for utvikling av teori om læring
  • inneha en historisk forståelse for bruk av teknologi til opplæringsformål
  • se sammenhengen mellom ulike læringsteorier og forskjellige læringsaktiviteter
  • se sammenhengen mellom ulike læringsteorier og bruk av spesifikke applikasjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. plass på dette emnet. Se også informasjon under Vurdering og eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrasjonsansvarlige for å avtale at du kan beholde plassen. Du finner kontaktinformasjon til emnets administrasjonsansvarlige under kontaktinformasjon på semestersiden.

Obligatorisk oppmøte er nødvendig for at vi skal få oversikt over studentmengden på kurset. Samt at dere da vil få en gjennomgang av undervisningsopplegg, pensum og studiekrav.

Seminar i kombinasjon med nettbaserte aktiviteter (Fronter).

Muligheter for bedriftsbesøk, etc.

Det forventes aktiv deltakelse.

Studentene vil få veiledning i forbindelse med studiekravsarbeidet.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter):

Caseøvelser.

Frist og omfang for caseøvelsen bekjentgjøres ved semesterstart.

Studiekrav (obligatoriske komponenter):

Studentene skal skrive en emneoppgave på ca 7 sider.

Frist for emneoppgaven bekjentgjøres ved semesterstart.

Du må ha undervisningsopptak på dette emnet for å gjennomføre kravene.

Arbeids- og studiekraven skal være godkjent før eksamen gjennomføres. Alle arbeids-, studiekrav og eksamen skal være gjennomført i samme semester.

Eksamen:

Emneoppgaven må være levert innen en gitt frist.

Hva gjør du hvis du blir syk og ikke kan levere til fristen?

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakter settes på basis av emneoppgaven.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Minimum 5, maksimum 30 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Fra og med høstsemesteret 2008 vil dette emnet ikke tilbys. Emnet erstattes helt med PED2750.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo